Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /ПИ с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр.Хасково, ж.р. "Куба I"/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Куба I “/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане с рег.индекс.№53 Б-730-6/16.05.2022г. от „ Баръш-91“ ЕООД, БУЛСТАТ 202716096 с управител Ниязи Раиф, като собственик на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Куба I “ , целият с площ 1018,00 кв.м. , да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12698/01.02.2023 г. Община Хасково е собственик на 162,75/1018 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 7500,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

. 162,75/1018 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Куба I “, целият с площ 1018,00 кв.м. се продават на „ Баръш - 91“ ЕООД, БУЛСТАТ 202716096 с управител Ниязи Раиф за сумата от 7500,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!