Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО                                                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково, област Хасково

 

Относно: Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково e постъпило инвестиционно намерение от „Неоват“ АД, ЕИК 207132704 с рег. № 53 Н-524-1 от 02.11.2022 г., допълнено с инвестиционно намерение с рег. № 53 Н-524-1#1 от 13.06.2023 г. за изграждане на фотоволтаични електроцентрали („ФтЕЦ“), на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства, както и на прилежащата им техническа инфраструктура, необходима за присъединяване на ФтЕЦ към съответната електрическа мрежа, съгласно действащото българско законодателство в имоти, собственост на Община Хасково („Инвестиционно/то намерение“).

С Решение № 756 от 25.11.2022 г., Протокол № 34 на Общински съвет - Хасково и Решение № 992 от 11.08.2023 г., Протокол № 41 на Общински съвет – Хасково, е предоставено предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, без търг или конкурс, в полза на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704, промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващо промените по отношение на имотите, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК 207132704 и изработване на проекти на подробни устройствени планове, създаващи необходимата устройствена основа за реализацията на инвестиционното намерение.  

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет. Изрично е регламентирано, че по този ред се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на имоти извън границите на урбанизираните територии.

Чл. 124а, ал. 5 ЗУТ предвижда възможността разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план да се даде от компетентния орган по искане и за сметка на заинтересованите лица. Съгласно чл. 62, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) лицата, които ще изграждат и експлоатират площадкови енергийни обекти, както и свързаните с производството съоръжения, са заинтересовани лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ.

С оглед гореизложеното, и на основание чл. 124а, ал. 5 ЗУТ, във връзка с чл. 62, ал. 8 ЗЕ от „НЕОВАТ“ АД е подадено искане за разрешение на изработването на проекти за подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), за следните поземлени имоти, предмет на инвестиционното намерение и образувани от имотите, предмет на инвестиционното намерение, а именно:

  1. 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013;
  2. Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044;
  3. Нов Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 436417 кв. м, стар номер 011233, 011235, 000852, който да бъде образуван от обединяването на:

3.1. Поземлен имот 75085.11.1004, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ГАЛБАНЯТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 86769 кв. м, стар номер 011233;

3.2. Поземлен имот 75085.11.1001, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 347964 кв. м, стар номер 011235;

3.3. Поземлен имот 75085.11.1006, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ЯНКОВИЦА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1684 кв. м, стар номер 000852.

       4. Поземлен имот 75085.14.840, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 129396 кв. м, стар номер 014004;

       5. Поземлен имот 75085.14.842, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6396 кв. м, стар номер 014042;

       6. Нов Поземлен имот 75085.14.845 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 372501 кв. м, стар номер 011235, 000808, 014013, който да бъде образуван от обединяването на:

6.1. Поземлен имот 75085.11.1002, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 125091 кв. м, стар номер 011235;

6.2. 75085.14.844, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 241404 кв. м, стар номер 014013;

6.3. Поземлен имот 75085.11.998, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6006 кв. м, стар номер 000808;

       7. Поземлен имот 75085.15.996,  област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 71 836 кв. м, стар номер 015056;

На основание чл. 124а, ал. 7 ЗУТ, със заявлението са представени задания по чл. 125 ЗУТ и опорни планове, както и необходимата допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия. Заданията поотделно обосновават необходимостта от изработването на плановете и съдържат изисквания относно териториалния им обхват, сроковете и етапите за изработване. Съгласно чл. 124б ЗУТ с разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план по чл. 124а ЗУТ се одобряват заданията по чл. 125 ЗУТ.

Според чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в компетентност на общинския съвет е да приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ.

Предвид гореизложеното, Решение № 756 от 25.11.2022 г., Протокол № 34 на Общински съвет – Хасково, Решение № 992 от 11.08.2023 г., Протокол № 41 на Общински съвет – Хасково и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 22 ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 8 ЗЕ и чл. 124б ЗУТ, предлагам Общинският съвет да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

/проект/

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 22 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 62, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково

 

Р Е Ш И

 

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

1.1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013;

1.2. Имотът да е с отреждане „ 75085.11.13 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

1.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

1.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

1.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

2.1. ПУП-ПРЗ да обхваща поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044;

2.2. Имотът да е с отреждане „ 75085.11.44 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

2.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

2.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

3. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 436417 кв. м, стар номер 011233, 011235, 000852, предвиждащ обединяване на Поземлени имоти 75085.11.1004, 75085.11.1001 и 75085.11.1006 в нов Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/ и промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

3.1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 436417 кв. м, стар номер 011233, 011235, 000852, образуван от обединяването на:

3.1.1. Поземлен имот 75085.11.1004, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ГАЛБАНЯТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 86769 кв. м, стар номер 011233;

3.1.2. Поземлен имот 75085.11.1001, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 347964 кв. м, стар номер 011235;

3.1.3. Поземлен имот 75085.11.1006, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ЯНКОВИЦА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1684 кв. м, стар номер 000852

3.2. Имотът да е с отреждане „75085.11.1008 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

3.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

3.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

3.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

4. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.14.840, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 129396 кв. м, стар номер 014004, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

4.1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.14.840, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 129396 кв. м, стар номер 014004;

4.2. Имотът да е с отреждане „75085.14.840 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

4.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

4.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

4.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

5. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.14.842, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6396 кв. м, стар номер 014042, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

5.1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.14.842, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6396 кв. м, стар номер 014042;

5.2. Имотът да е с отреждане „75085.14.842 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

5.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

5.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

5.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

6. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.14.845 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 372501 кв. м, стар номер 011235, 000808, 014013, предвиждащ обединяване на Поземлени имоти 75085.11.1002, 75085.11.998 и 75085.14.844 в нов Поземлен имот 75085.14.845 /проектен/ и промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

6.1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.14.845/проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 372501 кв. м, стар номер 011235, 000808, 014013, образуван от обединяването на:

6.1.1. Поземлен имот 75085.11.1002, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 125091 кв. м, стар номер 011235;

6.1.2. Поземлен имот 75085.11.998, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6006 кв. м, стар номер 000808;

6.1.3. Поземлен имот 75085.14.844, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 241404 кв. м, стар номер 014013;

6.2. Имотът да е с отреждане „75085.14.845 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

6.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

6.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

6.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

7. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.15.996,  област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 71 836 кв. м, стар номер 015056, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

7.1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.15.996,  област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 71 836 кв. м, стар номер 015056;

7.2. Имотът да е с отреждане „75085.15.996 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;

7.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

7.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

7.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

8. Разрешава заявителят „НЕОВАТ“ АД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:

9. На основание чл. 230 ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

10. На основание чл. 116а ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

11. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б ЗУТ.

12. На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

13. На основание чл. 124б, ал. 4 ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

Приложения:

Приложение № 1: Задания по чл. 125 от Закона за устройство на територията за изработване на подробни устройствени планове – 7 бр.

 

С уважение,

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!