Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове.;

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково постъпи инвестиционно намерение от „Енери Бг 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение в имоти от общинския поземлен фонд. В резултат на направени изменения на кадастралната карта по отношение на границите на първоначалните имоти са образувани нови поземлени имоти, в които ще се реализира инвестиционното намерение.

В изпълнение на нормативните изисквания за промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, със свое Решение №707/02.09.2022 г. Общински съвет – Хасково е предоставил съгласие за изработване на проекти на подробни устройствени планове, създаващи необходимата устройствена основа за реализацията на инвестиционното намерение, което прави дружеството заинтересовано лице по смисъла на чл.124а, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С Решение №546/11.02.2022 г. и Решение №743/14.10.2022 г. на Общински съвет - Хасково е разрешено изработването на проекти за подробен устройствен план за имоти с идентификатори 37383.113.198 и 37383.113.213.

Поради изменение на инвестиционното намерение по отношение на имоти 37383.113.198 и 37383.113.213 е необходимо да се засегне и съответно урегулира за застрояване по-малка от първоначално предвидената площ. Това обуславя необходимостта от вземане на ново решение, с което да се одобрят нови технически задания по смисъла на чл.125 от ЗУТ за имоти с кадастрални идентификатори 37383.113.198 и 37383.113.213.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на Общинския съвет. Изрично е регламентирано, че по този ред се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на имоти извън границите на урбанизираните територии.

Чл.124а, ал.5 от ЗУТ предвижда възможността разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план да се даде от компетентния орган по искане и за сметка на заинтересованите лица. Съгласно чл.62, ал.8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) лицата, които ще изграждат и експлоатират площадкови енергийни обекти, както и свързаните с производството съоръжения, са заинтересовани лица по смисъла на чл.124а, ал.5 от ЗУТ.

С оглед гореизложеното и на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.62, ал.8 от ЗЕ от дружеството е подадено искане за разрешаване на изработването на проекти за подробни устройствени планове, както следва:

1.Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване за следните поземлени имоти, предмет на инвестиционното намерение:

Поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с.Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 651156 кв.м., стар номер 000126, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Поземлен имот 37383.113.213, област Хасково, община Хасково, с.Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 642138 кв. м., стар номер 000119, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

На основание чл.124а, ал.7 от ЗУТ, със заявлението са представени задания по чл.125 от ЗУТ и опорни планове, както и необходимата допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия. Заданията поотделно обосновават необходимостта от изработването на плановете и съдържат изисквания относно териториалния им обхват, сроковете и етапите за изработване. Съгласно чл.124б от ЗУТ с разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план по чл. 124а от ЗУТ следва да се одобряват заданията.

Според чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в компетентност на Общинския съвет е да приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 62, ал. 8 от ЗЕ и чл. 124б от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за енергетиката и чл.124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково реши:

1.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват част от поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 651156 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на част от имота, съответстваща на поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с отреждане „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

1.1.ПУП-ПРЗ да обхваща част от поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 651156 кв. м., на която съответства поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с проектна площ от 145 301 кв. м.;

1.2.Да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски цели единствено за частта от имота, съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с проектна площ от 145 301 кв. м., съгласно приложените графични части и да се образува един урегулиран поземлен имот, съответстващ на имот с проектен идентификатор 37383.113.232, който да е с отреждане „За фотоволтаична централа“;

1.3.Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Наредба №8 за ОСУП.

1.4.Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

2.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват част от поземлен имот 37383.113.213, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 642138 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на част от имота, съответстваща на поземлени имоти с проектен идентификатор 37383.113.236 с отреждане „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно и проектен идентификатор 37383.113.238 с отреждане „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

2.1.ПУП-ПРЗ да обхваща част от поземлен имот 37383.113.213, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 642138 кв. м., на която съответства поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.236 с проектна площ от 170 482 кв. м. и поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.238 с проектна площ от 281 330 кв. м.;

2.2.Да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски цели единствено за частта от имота, съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.113.226 с проектна площ от 170 482 кв. м. и имот с проектен идентификатор 37383.113.238 с проектна площ от 281 330 кв. м., съгласно приложените графични части и да се образуват два урегулирани поземлени имота, които да са с отреждане „За фотоволтаична централа“;

2.3.Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУП.

2.4.Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

3.Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:

3.1.На основание чл.230 от ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

3.2.На основание чл. 116а от ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

4.Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината, да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б от ЗУТ.

5.На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

6.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!