Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Разрешение за изработване на проекти за Подробни устройствени планове /за Поземлени имоти с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 и имот

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове /за Поземлени имоти с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 и имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково/.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково постъпиха заявления за допускане на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) от „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999 за осъществяване на транспортен достъп до поземлени имоти, част от инвестиционното намерение на дружеството за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение в имоти от общинския поземлен фонд. За целите на изграждането на фотоволтаичната централа е необходимо да се осигури транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 и имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково, като за целта, съгласно чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общинският съвет следва да определи трасе за нуждите на юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план се дава с решение на общинския съвет. На основание чл.124а, ал.7 от ЗУТ, със заявлението са представени задания по чл.125 от ЗУТ и опорни планове/предварителни проекти, както и необходимата допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия. Заданията поотделно обосновават необходимостта от изработването на плановете и съдържат изисквания относно териториалния им обхват, сроковете и етапите за изработване. Съгласно чл.124б от ЗУТ с разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план по чл.124а от ЗУТ следва да се одобряват заданията.

Според чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в компетентност на общинския съвет е да приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 124б от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124б от ЗУТ, Общински съвет - Хасково реши:

1.Дава съгласие за определяне на трасе за ПУП – ПП на елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково, обл.Хасково, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.113.198, съгласно проект за ПУП – ПП за транспортен достъп. Дава съгласие да се промени предназначението на поземлените имоти, през които преминава трасето, съгласно влязъл в сила ПУП – ПП за транспортен достъп, при спазване на условията и процедурите описани в Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за устройството на територията и относимото законодателство в Република България и Европейския съюз.

2.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково, обл.Хасково, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.113.198. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

2.1. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба №7 за ПНУОВТУЗ), Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба №8 за ОСУП);

2.2. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

3.Дава съгласие за определяне на трасе за ПУП – ПП на елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково, обл.Хасково, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302, съгласно проект за ПУП – ПП за транспортен достъп по предварителен проект на ПУП-ПП. Дава съгласие да се промени предназначението на поземлените имоти, през които преминава трасето, съгласно влязъл в сила ПУП – ПП за транспортен достъп, при спазване на условията и процедурите описани в Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за устройството на територията и относимото законодателство в Република България и Европейския съюз.

4.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.315, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

4.1. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба №7 за ПНУОВТУЗ), Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

4.2. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

5. Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:

5.1.На основание чл. 230 ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

5.2.На основание чл. 116а ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

6. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината, да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б от ЗУТ.

7. На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

8. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!