Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Промяна във вида собственост, вида територия и начина на трайно ползване на имоти – Частна общинска собственост с идентификатори: 75085.91.11, 75085.91.13, 75085.91.14, 75085.89.28, 75085.89.30, 750

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Промяна във вида собственост, вида територия и начина на трайно ползване на имоти – Частна общинска собственост с идентификатори: 75085.91.11, 75085.91.13, 75085.91.14, 75085.89.28, 75085.89.30, 75085.89.31, 37321.503.29 и 37321.503.30 в землищата на с.Узунджово и с. Клокотница, и ПИ с вид собственост – Стопанисвано от общината с идентификатори: 51891.29.412, 51891.33.33, 51891.33.34, 51891.33.35 в землището на с.Нова Надежда.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници

В Община Хасково е постъпило писмо с вх. №32-07-110#1/09.09.2022 г. от Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция – Хасково, за поземлени имоти – частна общинска собственост, попадащи под разпоредбите на чл.10 (1) от Закона за защитените територии. в който се казва, че собствеността на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична. От Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция Хасково, е извършена планова проверка на Природна забележителност ,,Находище на летен дъб“ в местност „Паламудче“, землище с. Узунджово, Природна забележителност ,,Находище на снежно кокиче“ в местност ,,Асенова крепост“ с.Клокотница и Защитена местност ,,Злато поле“, землище с. Нова Надежда. Въз основа на проверката е изготвен Констативен протокол №1020 от 10.08.2022 г., от който е видно, че имоти с идентификатори: 75085.91.11, 75085.91.13, 75085.91.14, 75085.89.28, 75085.89.30, 75085.89.31, 37321.503.29 и 37321.503.30 в землищата на с.Узунджово и с.Клокотница, местности ,,Паламудче“ и ,,Асенова крепост“, са със статут на частна общинска собственост, а имоти с идентификатори: 51891.29.412, 51891.33.33, 51891.33.34 и 51891.33.35 със статут на Стопанисвано от общината.

Спазвайки разпоредбите на чл.10 (1) от Закона за защитените територии, на горецитираните имоти е необходима промяна на вида на собствеността от общинска частна (Стопанисвано от общината) в общинска публична.

Предвид изложеното, на основание чл.10, ал.1 от Закона за защитените територии, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 75085.91.11, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово вид собственост общинска частна, вид територия ,,Земеделска”, кат. 4, НТП Нива, площ 19999 кв.м., стар номер 091011, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 19999 кв.м., стар номер 091011, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

2. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 75085.91.13, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово вид собственост общинска частна, вид територия ,,Земеделска”, кат. 4, НТП Нива, площ 5045 кв.м., стар номер 091013, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 5045 кв.м., стар номер 091013. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

3. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 75085.91.14, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово вид собственост общинска частна, вид територия ,,Земеделска”, кат. 4, НТП Нива, площ 26399 кв.м., стар номер 091014, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 26399 кв.м., стар номер 091014. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

4. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 75085.89.28, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. ,,Кабите”, вид собственост общинска частна, вид територия ,,Земеделска”, кат. 4, НТП Нива, площ 8599 кв. м., стар номер 089028, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 8599 кв.м., стар номер 089028. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

5. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 75085.89.30, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ,,Кабите”, вид собственост общинска частна, вид територия ,,Земеделска”, кат. 4, НТП Нива, площ 13316 кв.м., стар номер 089030, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 13316 кв.м., стар номер 089030. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

6. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 75085.89.31, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ,,Кабите”, вид собственост общинска частна, вид територия ,,Земеделска”, кат. 4, НТП Нива, площ 32567 кв. м.,стар номер 089031, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 32567 кв.м., стар номер 089031. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

7. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 37321.503.29, област Хасково, община Хасково, с. Клокотница, м. ,,Кировица”, вид собственост общинска частна, вид територия ,,Горска”, НТП Широколистна гора, площ 3000 кв. м., стар номер 503029, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 3000 кв.м., стар номер 503029. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1556/04.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

8. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 37321.503.30, област Хасково, община Хасково, с.Клокотница, м. ,,Кировица”, вид собственост общинска частна, вид територия ,,Горска”, НТП Широколистна гора, площ 479309 кв. м., стар номер 503030, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 479309 кв.м, стар номер 503030. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1556/04.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

9. На основание чл.10, ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет - Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 51891.29.412, област Хасково, община Хасково, с.Нова Надежда, м. ,,Бужака”, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 9 НТП Пасище, площ 14576 кв.м., стар номер 000412, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 14576 кв.м., стар номер 000412. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1541/03.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

10.На основание чл. 10 ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 51891.33.33, област Хасково, община Хасково, с. Нова Надежда, м. ,,Бужака”, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6 НТП Пасище, площ 21526 кв м.,стар номер 000005, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 21526 кв.м, стар номер 000005. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1541/03.09.2018г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. .

11.На основание чл. 10 ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 51891.33.34, област Хасково, община Хасково, с. Нова Надежда, м. ,,Бужака”, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6 НТП Друг вид земеделска земя, площ 42 кв м.,стар номер 000022, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 42 кв.м, стар номер 000022. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1541/03.09.2018г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

12.На основание чл. 10 ал.1 от ЗЗТ, Обински съвет Хасково, дава съгласие за промяна на имот с идентификатор 51891.33.35, област Хасково, община Хасково, с. Нова Надежда, м. ,,Бужака”, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6 НТП Друг вид земеделска земя, площ 125 кв м.,стар номер 000023, в имот с вид собственост - общинска публична, вид територия - ,,защитена”, НТП ,,Природна забележителност”, площ 125 кв.м, стар номер 000023. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1541/03.09.2018г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Възлага на Кмета на Община Хасково да поиска от Службата по геодeзия, картография и кадастър - гр.Хасково, промяната да бъде отразена в КККР на с.Узунджово, с.Клокотница и с.Нова Надежда.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!