Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества - Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества – гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №659 от 01.07.2022 г. на Общински съвет – Хасково бе приет състава на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково. Впоследствие със свое Решение №743 от 14.10.2022 г. Общински съвет – Хасково промени състава, като на мястото на Паулина Несторова - секретар на ОбСНВ, бе определена Снежанка Симеонова – служител в Превантивно-информационен център по наркотични вещества - Хасково.

С рег. индекс: 74-80-5 от 28.03.2023 г. е постъпила Докладна записка от секретаря на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково, с която се иска промяна в състава на ОбСНВ, като на мястото на Даниела Николова – Заместник-председател на Районен съд – Хасково да бъде избран Пламен Георгиев – Административен ръководител – Председател на Районен съд – гр.Хасково. Промяната се налага във връзка с преминаването на г-жа Николова на работа като съдия в Окръжен съд – Хасково.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Хасково променя състава на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково, както следва:

На мястото на Даниела Николова избира Пламен Георгиев – Административен секретар - Председател на Районен съд – гр.Хасково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!