Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна върху общински поземлени имоти

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

Относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна върху общински поземлени имоти

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № КЗЗ-12/05.06.2023 г., т. 64 и т. 65 на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието е взето положително решение за промяната на предназначението на следните поземлени имоти – общинска собственост:  

 • Поземлен имот 37383.500.313, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, площ 645 748 кв. м.;
 • Поземлен имот 37383.500.315, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЮВЕНЛИКА, площ 14 000 кв. м.;
 • Поземлен имот 37383.113.220, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 240 486 кв. м.;
 • Поземлен имот 37383.503.132, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 83 972 кв. м.;
 • Поземлен имот 22589.58.203, област Хасково, община Хасково, с. Долно Войводино, м. СЮВЕНЛИКА, площ 417 487 кв. м.

След заплащане на местната такса, определена с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, по силата на чл. 24, ал. 4 ЗОЗЗ е завършен фактическия състав по промяна на предназначение на имотите. Решение № КЗЗ-12/05.06.2023 г., т. 64 и т. 65, е влязло в сила на 26.06.2023 г. Имотите са с променено предназначение и представляват урбанизирана територия, което е отразено и в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), собствеността на общините върху пасищата, каквито са били Имотите, е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на пасищата по реда на ЗОС, в определените в ал. 3 случаи. Посоченото законово ограничение е залегнало и в разпоредбата на чл. 6, ал. 1 ЗОС, съгласно която имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 ЗОС, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

Законодателят свързва възможността за промяна на характера на общинската собственост от публична в частна единствено с промяна на нейното предназначение, очертано в чл. 3, ал. 2 ЗОС. Доколкото предназначението на Имотите е променено по предвидения в ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ ред с влязло в сила решение на Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, то са налице предпоставките за приемане на решение по чл. 6, ал. 1 ЗОС.

С решението, което взема Общинския съвет в качеството му на колективен орган на местното самоуправление по промяна статута на имота от публична в частна общинска собственост, същият упражнява властническа компетентност по управление на имота – общинска собственост, който и по своето предназначение подлежи на специален режим на управление.

Промяната на предназначението на имота представлява сложен фактически състав, първият елемент от който е административен акт – решение по промяна предназначението. Вторият елемент е актуването му като частна общинска собственост.

 Предвид гореизложеното, Решение № КЗЗ-12/05.06.2023 г., т. 64 и т. 65 на Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на Имотите и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ, предлагам Общинският съвет да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

(проект)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково

 

Р Е Ш И

 1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.500.313, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, вид собств. Общинска публична, площ 645 748 кв. м.;
 2. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.500.315, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЮВЕНЛИКА, площ 14 000 кв. м.;
 3. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 240 486 кв. м.;
 4. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.503.132, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 83 972 кв. м.;
 5. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 22589.58.203, област Хасково, община Хасково, с. Долно Войводино, м. СЮВЕНЛИКА, площ 417 487 кв. м.;
 1. За промяната във вида на собствеността да се съставят актове за общинска собственост по реда на Глава VII от Закона за общинската собственост.
 1. Възлага на Кмета на община Хасково да осигури извършването на всички действия по промяна вида на собствеността на имотите по т. 1-5 и изпълнение на настоящото решение.

На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково

 

С уважение,

Станислав Дечев/п/

 Кмет на община Хасково

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!