Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: продажба на имоти - частна общинска собственост /в град Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- Кмет на Община Хасково

 

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Стойността на имотите е определена чрез изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител .

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.195 по КК на гр. Хасково, /м.“Куба II“/ с площ 499,00 кв.м. , с начална тръжна цена 19 750,00 лева без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.211 по КК на гр. Хасково, /“Куба II“/ с площ 497,00 кв.м. , с начална тръжна цена 19 650,00 лева без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.212 по КК на гр. Хасково, /“Куба II“/ с площ 482,00 кв.м. , с начална тръжна цена 19 250,00 лева без ДДС.

4 . Поземлен имот с идентификатор 77195.719.66 по КК на гр. Хасково, /ул.“Панорама“/ с площ 332,00 кв.м. , с начална тръжна цена 27 300,00 лева без ДДС.

В северната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.719.66 по КК на гр. Хасково преминава ел. кабел. За евентуално наличие на други проводи в имота е необходимо съгласуване с експлоатационните дружества. Бъдещото застрояване в имота следва да се съобрази със сервитутните зони.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!