Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот частна общинска собственост УПИ III в кв.3 по плана на с.Стамболийски, община Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ III в кв.3 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс: №94 Р-3018-5/21.6.2022г. от Раим Халил Назиф за закупуване на общински УПИ III в кв.3 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково одобрен със Заповед № 3225/1990г., целият с площ 1048,00 кв.м. от 880,

Съгласно АЧОС №12756/30.06.2023г., вписан на 12.07.2023г. под №146, том ХI, рег.№3696 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №24, том ХII, дело 1858 от 21.06.2022г., Зехра Назиф и Раим Назиф са собственици на сгради построени с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на УПИ III в кв.3 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 11 528,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1. УПИ III в кв.3 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково одобрен със Заповед № 3225/1990г., целият с площ 1048,00 кв.м. се продава на Зехра Назиф и Раим Назиф от с. Стамболийски за сумата от 11 528,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!