Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот - частна общинска собственост.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- Кмет на Община Хасково

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Община Хасково разполага със следният имот, частна общинска собственост, както следва:

1.УПИ III в кв.9 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 857,00 кв.м., актуван с АЧОС №12666/09.12.2022г.

Стойността на имота е определена, чрез изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител .

не е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1. УПИ III в кв.9 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 857,00 кв.м., с начална тръжна цена 6 500,00 лева без ДДС.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!