Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот - частна общинска собственост /ж.р. "Каменец"/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- Кмет на Община Хасково

 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Община Хасково разполага с Поземлен имот с идентификатор 77195.744.426 по КК на гр.Хасково / ж.р.“Каменец“/, с площ 103,00 кв.м., актуван с АЧОС №12679/24.01.2023г. Стойността на имота е определена, чрез изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител .

не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.744.426 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/ с площ 103,00 кв.м., с начална тръжна цена 3170,00 лева без ДДС.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!