Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот - частна общинска собственост /УПИ VII в кв.21 по плана на с.Стамболийски, община Хасково/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ VII в кв.21 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: №94 И-4557-1/23.1.2023г. от Илия Илиев за закупуване на общински УПИ VII в кв.21 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, одобрен със Заповед № 3225/1990г., целият с площ 880,00 кв.м. от 880,

Съгласно АЧОС №12710/23.02.2023г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №67, том ХIII, дело 1899 от 07.07.2021г., Илия Илиев е собственик на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на УПИ VII в кв.21 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 9 680,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1.УПИ VII в кв.21 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, одобрен със Заповед №3225/1990г., целият с площ от 880,00 кв.м. се продава на Илия Илиев от гр.Хасково за сумата от 9 680,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!