Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово, община Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово, Община Хасково/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: № 94 Н-2875-1/20.9.2022г. от Никола Карагьозов да закупи общински УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, одобрен със Заповед №56/1997г., целият с площ от 945,00 кв.м.

Съгласно АЧОС №12583/03.10.2022г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт№133/2017г. и Нотариален акт №134/2017г. лицето е собственик на законно построена сграда с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово, Община Хасково съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 10 395,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година, както следва:

1.УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, одобрен със Заповед №56/1997г., целият с площ от 945,00 кв.м. се продава на Никола Карагьозов за сумата от 10 395,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!