Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Козлец, Община Хасково/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Козлец, Община Хасково/.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: № 94 В-4444-3/4.8.2022г. от Вели Зинал и Найдие Зинал да закупят общински УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Козлец, Община Хасково, одобрен със Заповед №955/1963г. целият с площ от 825,00 кв.м.

Съгласно АЧОС №12527/25.08.2022г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №50/2022г. лицата са собственици на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Козлец, Община Хасково съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 5 775,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1. УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Козлец, Община Хасково, одобрен със Заповед №955/1963г. целият с площ от 825,00 кв.м. се продава на Вели Зинал и Найдие Зинал от с.Козлец, Община Хасково за сумата от 5775,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!