Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово, Община Хасково/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово, Община Хасково/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс: №94 Б-2611-1/2.3.2023г. от Басри Ахмед за закупуване на общински УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово, Община Хасково, одобрен със Заповед № 2073/1949г. и Заповед №10/1983г., целият с площ 512,00 кв.м. от 880,

Съгласно АЧОС №12724/23.03.2023г., вписан на 03.04.2023г. под №14, том VI, рег.№1739 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №154, том III, дело 463 от 23.02.2023г., Басри Ахмед е собственик на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово, Община Хасково, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 5 632,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1. УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово, Община Хасково, одобрен със Заповед № 2073/1949г. и Заповед №10/1983г., целият с площ 512,00 кв.м. се продава на Басри Ахмед от с.Войводово за сумата от 5 632,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!