Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ с идентификатор 77195.714.802 по КК на гр.Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 77195.714.302 по КК на гр.Хасково/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег.индекс: 94 С-2500-1/18.1.2023г. от Стефан Аврамов да закупи общински Поземлен имот с идентификатор 77195.714.302 по КК на гр.Хасково целият с площ от 219,00 кв.м.

Съгласно АЧОС №6592/29.10.2014г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №165/2005г. лицето е собственик на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на Поземлен имот с идентификатор 77195.714.302 по КК на гр. Хасково съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 21 900,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.714.302 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 219,00 кв.м се продава на Стефан Аврамов от гр.Хасково за сумата от 21 900,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!