Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прилагане на ПУП - план за улична регулация /ПИ с идентификато 77195.144.271, ПИ с идентификатор 77195.744.624 и ПИ с идентификатор 77195.744.625 по КК на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.744.271, Поземлен имот с идентификатор 77195.744.624 и Поземлен имот с идентификатор 77195.744.625 по КК на гр.Хасково, кв. 1200, ж.р.“Каменец“/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег.индекс.№94М-6758-3/22.08.2023 г. от Мария Хлебарова, Христина Хлебарова и Пламен Хлебаров като собственици на Поземлен имот с идентификатор 77195.744.271 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Каменец“/ с площ 1049,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения им имот 77195.744.271, находящ се в гр.Хасково, ж.р.“Каменец“/. Кадрие Исмаил като собственик на Поземлен имот с идентификатор 77195.744.624 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Каменец“/ с площ 1008,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения й имот 77195.744.624, находящ се в гр.Хасково, ж.р.“Каменец“/ . „ К.С.К.“ ЕООД, БУЛСТАТ 126501343, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „ Освобождение“ № 8, представлявано от Кадир Кадир като собственик на Поземлен имот с идентификатор 77195.744.625 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Каменец“/ с площ 1130,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения му имот 77195.744.625, находящ се в гр.Хасково, ж.р.“Каменец“/. Поземлени имоти с идентификатори 77195.744.271, 77195.744.624 и 77195.744.625 по КК на гр. Хасково, попадат в територията на ж.р.“Каменец“, за която има одобрен само план за улична регулация с Решение №383/25.09.2009 г. на Общински съвет- Хасково. Съгласно комбинирани скици за проектиране № 434/21.02.2023 г., № 428/20.02.2023 г. и № 429/20.02.2023 г. уличната регулация за поземлени имоти 77195.744.271, 77195.744.624 и 77195.744.625 по КК на гр.Хасково, кв. 1200, ж.р.“Каменец“ не е приложена.

С Решение № 888/17.03.2023 г. , Общински съвет- Хасково е дал съгласие за изменение на плана за улична регулация на част от кв. 1200, ж.р. „ Каменец“ , източно от поземлени имоти 77195.744.271, 77195.744.624 и 77195.744.625 по КК на гр. Хасково. Със Заповед № УТ-449/21.08.2023 г. на Кмета на Община Хасково е разрешено изработването на ПУП- изменение на плана за улична регулация на част от кв. 1200, ж.р. „ Каменец“, план за регулация и план за застрояване на поземлени имоти 77195.744.271, 77195.744.624 и 77195.744.625 по КК на гр. Хасково. При урегулирането на имотите към уличната регулация ще се включи част от поземлен имот 77195.743.467 по КК на гр. Хасково, собственост на Община Хасково, т.е. ще се образуват съсобствени урегулирани поземлени имоти.

Съгласно становище на АГК при Община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17 , ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му са необходими предварителни договори за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.271 да бъде присъединена 101,00 кв.м. площ , която е част от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково, с НТП- улица, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП.

Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 101,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1646,00 лева без ДДС. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.624 да бъде присъединена 93,00 кв.м. площ , която е част от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково, с НТП- улица, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП. Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 93,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1516,00 лева без ДДС. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.625 да бъде присъединена 65,00 кв.м. площ , която е част от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково, с НТП- улица, отразена със цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП. Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 65,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1059,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 / улица / по КК на гр.Хасково от 101,00 кв.м. площ, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 101,00 кв.м. площ, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.271 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мария Хлебарова, Христина Хлебарова и Пламен Хлебаров, за прехвърляне в собственост на частта от 101,00 кв.м. площ, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково при цена 1646,00 лева без ДДС.

4. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 / улица / по КК на гр.Хасково от 93,00 кв.м. площ, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от публична в частна общинска собственост.

5. Дава съгласие да се придадат 93,00 кв.м. площ, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.624 по КК на гр.Хасково.

6. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кадрие Исмаил, за прехвърляне в собственост на частта от 93,00 кв.м. площ, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково при цена 1516,00 лева без ДДС.

7. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 / улица / по КК на гр.Хасково от 65,00 кв.м. площ, отразена с цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от публична в частна общинска собственост.

8.Дава съгласие да се придадат 65,00 кв.м. площ, отразена с цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.625 по КК на гр.Хасково.

9. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с „К.С.К.“ ЕООД, БУЛСТАТ 126501343, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „ Освобождение“ № 8, представлявано от Кадир Кадир, за прехвърляне в собственост на частта от 65,00 кв.м. площ, отразена с цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково при цена 1059,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

Станислав Дечев/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!