Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прилагане на ПУП - изменение на плана за уличнарегулация между о.т. 26 и о.т.27 по плана за регулация на с.Големанци

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т. 26 и о.т. 27 и на плана за регулация на УПИ IV, кв.13 и УПИ I, кв.23 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег.индекс.№94 Е-26-2/14.06.2023г. от Ергюн Реджеб и Лезиха Реджеб, като собственици на имот с пл. № 34, УПИ IV-34, кв.13 с. Големанци, общ. Хасково и на УПИ I (поземлен имот 15429.94.171 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково), кв.23, с. Големанци, общ. Хасково, с което се иска да бъде одобрен ПУП- изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т. 26 и о.т. 27 и на плана за регулация на УПИ IV, кв.13 и УПИ I, кв.23 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково. Според становище на отдел „АКГ“, дирекция „АГСИ“ при Община Хасково съгласно действащия план за регулация на с. Големанци, общ. Хасково, одобрен със Заповед № 382/1972г , имот с пл. № 34, заедно с част от общински имот е урегулиран в УПИ IV-34, кв.13. Със Заповед № УТ-161/11.04.2022 г., поземлен имот с ид. № 15429.94.171 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково е урегулиран в УПИ I, кв.23. Видно от скица №2362/23.11.2022 г., уличната и дворищната регулация на УПИ IV-34 не са приложени, а от скица №2363/23.11.2022 г.- уличната и дворищната регулация на УПИ I, кв. 23 са приложени. Двата имота са разделени от улична регулация, която не е приложена, т.е. не е извършвано отчуждаване на част от имот с пл. № 34 и на другите съседни имоти за реализиране на предвидената улица.

С Решение № 887/17.03.2023 г. на Общински съвет- Хасково е дадено съгласие и разрешено да се изработи проект за изменение на плана за улична регулация и проектиране на нов съсобствен урегулиран имот между Община Хасково и Ергюн  Реджеб и Лезиха  Реджеб, образуван при обединяването на УПИ IV, кв.13 и УПИ I, кв. 23 по плана на с. Големанци, общ. Хасково. УПИ IV, кв.13 и УПИ I, кв. 23 и част от изменената улична регулация се обединяват в един общ съсобствен с Община Хасково урегулиран поземлен имот с проектен номер - УПИ XIX в кв.13, който се отрежда „за жилищни нужди и склад за селскостопанска техника“. Съгласно становище на отдел „АКГ“, дирекция „АГСИ“ при Община Хасково площта за предаване на частта от заличената улица към новопроектирания урегулиран поземлен имот УПИ XIX е 295 кв.м., а площта за придаване от общинската част от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци към новопроектирания урегулиран поземлен имот УПИ XIX е 76 кв.м. Общата площ за предаване на частта от заличената улица и частта от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци, общ. Хасково към новопроектирания урегулиран поземлен имот УПИ XIX по плана на с. Големанци, общ. Хасково е в размер на 371 кв.м., които са собственост на Община Хасково.

Пазарната оценка на придаваемата общинска част в размер на 295,00 кв.м. от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково са изготвени от независим лицензиран оценител и е в размер на 3077,00 лева без ДДС. Пазарната оценка на придаваемата общинска част в размер на 76,00 кв.м. от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци, общ. Хасково са изготвени от независим лицензиран оценител и е в размер на 595,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 16а, чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

1. Обявява собствеността на частта от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково от 295,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2. Дава съгласие да се придадат 295,00 кв.м. площ от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково и 76,00 кв.м. площ – общинска част от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци, общ. Хасково към новопроектирания урегулиран поземлен имот УПИ XIX (образуван от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци, УПИ I, кв. 23 по плана на с. Големанци).

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Ергюн Реджеб и Лезиха Реджеб за прехвърляне в собственост на частта от 295,00 кв.м. от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково при цена 3077,00 лева без ДДС и на частта от 76,00 кв.м. от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци при цена 595,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!