Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Урегулиран Поземлен имот XV по KK на гр.Хасково, кв.366,ж.р. Център“, общ. Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Урегулиран Поземлен имот XV по KK на гр.Хасково, кв.366,ж.р. Център“, общ. Хасково/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег.индекс.№53 Е-738-14/16.12.2022г. от Ремзи Сюлейман в качеството си на управител на „ ЕР ГРУП 777“ ЕООД, БУЛСТАТ 126742807, като собственик на УПИ XV, кв.366, ж.р. Център“ по KK на гр.Хасково, общ. Хасково за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения му УПИ XV, находящ се в гр. Хасково, кв.366, ж.р. Център“ общ. Хасково . Съгласно становище на АГК при община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17, ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към УПИ XV ,кв.366, ж.р. Център“ по KK на гр.Хасково, общ. Хасково да бъде присъединена 12,00 кв.м. площ , която е част от общински Поземлен имот 77195.724.190 с НТП-за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191, по KK на гр.Хасково, кв.366, ж.р. Център“ Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 12,00 кв.м. от общински Поземлен имот 77195.724.190 с НТП-за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково,кв.366 , ж.р. Център“ е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 6500,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот 77195.724.190 с НТП- за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково, кв.366, ж.р. Център“ от 12,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 12,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот 77195.724.190 с НТП- за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково,кв.366, ж.р. Център“ към Урегулиран Поземлен имот XV, кв.366, ж.р. Център“ по KK на гр.Хасково, общ. Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с „ ЕР ГРУП 777“ ЕООД, БУЛСТАТ 126742807 с управител Ремзи Сюлейман, за прехвърляне в собственост на частта от 12,00 кв.м. от Поземлен имот 77195.724.190 с НТП- за първостепенна улица с осови точки 3190, осови точки 3191 по KK на гр.Хасково,кв.366 , ж.р. Център“ при цена 6500,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!