Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 по КК  на гр.Хасково, кв.1320 / ж.р. „ Куба “/

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 по КК  на гр.Хасково, кв.1320 / ж.р. „ Куба “/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

          Постъпила е молба с рег.индекс.№94К-3640-7/23.11.2023 г. от Кичка Канева като собственик на Поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 по КК на гр.Хасково, кв.1331 /ж.р.„ Куба“/ с площ 927,00 кв.м. за внесен проект за ПУП - ПР за собствения му имот 77195.706.92 по КК на гр. Хасково, кв.1320 /ж.р.„ Куба“/.

          Съгласно становище на АГК при община Хасково, Поземлен имот 77195.706.92 по КК на гр. Хасково, попада в кв. 1320 по плана за улична регулация на  ж.р. „Куба“, за която има одобрен план за улична регулация с Решение № 241/22.07.2016 г. на Общински съвет - Хасково и е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост съгласно чл.17 от ЗУТ. С плана за регулация до западната граница на поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 по КК на гр. Хасково е предвидена улица за осигуряване на  транспортен достъп и лице на имота към улица. Планът за улична регулация не е приложен. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 да бъде присъединена 4,00 кв.м. площ, която е част от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) /общинска публична собственост/ по КК на гр. Хасково.

          Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 4,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 200,00 /двеста/ лева без ДДС.

          Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ :

На  Основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Хасково:

  1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) по КК на гр. Хасково от 4,00 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.
  2. 2. Дава съгласие да се придадат 4,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) към Поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 по КК на гр.Хасково.
  3. 3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кичка Канева, за прехвърляне в собственост на частта от 4,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) по КК на гр. Хасково при цена 200,00 лева без ДДС.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:/п/

               /Станислав  Дечев/

 

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!