Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр. Хасково, кв.1331 /ж.р. „Куба II “/

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

          

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр. Хасково, кв.1331 /ж.р. „Куба II “/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

          Постъпила е молба с рег.индекс.№ 94Д-6392-3/31.10.2023 г. от Делчо  Делчев като собственик на Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр.Хасково, кв.1331 /ж.р. „ Куба II“/ с площ 479,00 кв.м. за внесен проект за ПУП - ПР за собствения му имот 77195.705.386 по КК на гр. Хасково, кв.1331 /ж.р. „ Куба II“/.

           Съгласно становище на АГК при община Хасково, Поземлен имот 77195.705.386 по КК на гр. Хасково, попада в територията на ж.р. „Куба II„, за която има одобрен само план за улична регулация с Решение № 241/22.07.2016 г. на Общински съвет - Хасково е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ. С плана за регулация до югозападната граница на поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр. Хасково е предвидена улица за осигуряване на транспортен достъп и лице на имота към улица. Планът за улична регулация не е приложен. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 да бъде присъединена 18,85 кв.м. площ, която е част от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347)/общинска публична собственост/ по КК на гр. Хасково.

          Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 18,85 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ 

          (улица с о.т. 346 и о.т. 347) по КК на гр. Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева без ДДС.

          Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково:

 

  1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347) по КК на гр. Хасково от 18,85 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.

        2. Дава съгласие да се придадат 18,85 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347) към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр.Хасково.

        3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Делчо Делчев, за прехвърляне в собственост  на частта от 18,85 кв.м. от  Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347)  по КК на гр.Хасково при цена 1000,00 /хиляда/ лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:/п/

               /Станислав  Дечев/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!