Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Прилагане на подробен устройствен план  – план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.705.180 по КК на гр.Хасково, кв.1309 /ж.р. „ Куба II “/

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план  – план за улична регулация

/Поземлен имот с идентификатор 77195.705.180 по КК на гр.Хасково, кв.1309 /ж.р. „ Куба II “/


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

          Постъпила е молба с рег.индекс.№ 94 С-4683-4/28.08.2023 г. от Свилен Анастасов като собственик на Поземлен имот с идентификатор 77195.705.180 по КК на гр.Хасково, кв.1309 /ж.р. „ Куба II “/ с площ 523,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения му имот 77195.705.180  по КК на гр .Хасково, кв.1309 /ж.р.„Куба II“/.

        Съгласно становище на АГК при община Хасково, Поземлен имот 77195.705.180 по КК на гр. Хасково, попада в територията на ж.р. „Куба II„, за която има одобрен само план за улична регулация с Решение № 241/22.07.2016 г. на Общински съвет - Хасково. Съгласно комбинирана скица за проектиране № 242/26.01.2023 г., уличната регулация за поземлен  имот 77195.705.180 не е приложена.

          Със Заповед № УТ-338/29.06.2023г. на Кмета на Община Хасково е разрешено изработването на ПУП - план за регулация и застрояване за имот. При урегулирането на имота към уличната регулация ще се включи част от поземлен имот 77195.705.481 по КК на гр. Хасково с НТП (за второстепенна улица), общинска публична собственост, т.е. ще се образуват съсобствени урегулирани поземлени имоти. Съгласно становище на АГК при Община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17, ал.5 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.180 да бъде присъединена 2,86 кв.м. площ, която е част от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 /общинска публична собственост с    НТП (за второстепенна улица ) по КК на гр. Хасково.

          Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 2,86 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 с НТП (за второстепенна улица) по КК на гр. Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 150,00 лева без ДДС.

      Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

          1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 с НТП /за второстепенна улица / по КК на гр. Хасково от 2,86 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.

          2. Дава съгласие да се придадат 2,86 кв.м. площ от общински Поземлен имот с     идентификатор 77195.705.481 с НТП (за второстепенна улица) към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.180 по КК на гр. Хасково.

          3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Свилен Анастасов, за прехвърляне в собственост  на частта от 2,86 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 с НТП (за второстепенна улица) по КК на гр. Хасково при цена 150,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:/п/

               /Станислав  Дечев/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!