Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.702.16 по КК на гр.Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.702.16 по КК на гр.Хасково/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег.индекс.№94С-16-3/05.10.2022г. от Стефка Петрова и Иван Петров като собственици на Поземлен имот с идентификатор №77195.702.16 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“ , кв. 1030/ с площ 1384,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения им имот 77195.702.16, находящ се в гр.Хасково, ж.р. „Кенана“ , кв. 1030“/ . Съгласно становище на АГК при община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17 , ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор №77195.702.16 да бъде присъединена 7,00 кв.м. площ , която е част от общински Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 по КК на гр.Хасково, с НТП-за улица.

Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 7,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 220,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 по КК на гр.Хасково от 7,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 7,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 към Поземлен имот с идентификатор №77195.702.16 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Стефка Петрова и Петров, за прехвърляне в собственост на частта от 7,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.2 по КК на гр.Хасково при цена 220,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!