Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прилагане на Подробен устройствен план – план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 по КК на гр.Хасково, ул. „Самодивско цвете“, ж.р. „Кенана“/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 по КК на гр.Хасково, ж.р. „ Кенана“/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег.индекс.№94М-1854-6/17.11.2022г. от Мирослав Панайотов и Ваня Георгиева като собственици на Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“/ с площ 1006,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения им имот 77195.113.483, находящ се в гр.Хасково, ж.р. „ Кенана“/ . Съгласно становище на АГК при община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17 , ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ. Подробният устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 да бъде присъединена 31,00 кв.м. площ , която е част от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 по КК на гр.Хасково, с НТП-за второстепенна улица.

Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 31,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 975,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 по КК на гр.Хасково от 31,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 31,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 към Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мирослав Панайотов и Ваня Георгиева, за прехвърляне в собственост на частта от 31,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 по КК на гр.Хасково при цена 975,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!