Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прилагане на дворищна регулация за ПИ с идентификатор 77195.741.52 по КККР на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на дворищна регулация за Поземлен имот с идентификатор № 77195.741.53 по КККР на гр. Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс №94 Х-1844-2/03.07.2023 г. от Христо Христов, като собственик на Поземлен имот с идентификатор № 77195.741.53 по КККР на гр. Хасково,, целият с площ 358,00 кв.м., за закупуване на придаваема по регулация към имота му общинска земя. Съгласно становище на началник отдел „АГК“ при община Хасково, поземлен имот с идентификатор № 77195.741.53 по КККР на гр. Хасково е урегулиран в УПИ I, кв. 140 по плана за регулация на гр. Хасково, одобрен със заповед № 3/1977г. Уличната регулация за имота е приложена, а дворищната е неприложена. За прилагането на дворищната регулация е необходимо от поземлен имот с идентификатор № 77195.741.52 /общинска частна собственост, ниско застрояване до 10 м/ по КККР на гр. Хасково да се присъединят 83,00 кв.м. площ към поземлен имот с идентификатор № 77195.741.53 /частна собственост, ниско застрояване до 10 м/ по КККР на гр. Хасково.

Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 83,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.52 по КККР на гр. Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 13257,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие да се придадат 83,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.741.52 /частна общинска собственост, ниско застрояване до 10 м/ към Поземлен имот с идентификатор 77195.741.53 /частна собственост, ниско застрояване до 10 м/ по КККР на гр. Хасково.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Христо Христов за прехвърляне в собственост на частта от 83,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.52 по КККР на гр.Хасково при цена 13257,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!