Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на община Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл.35, ал. 1 от Закона на социалните услуги, Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвените от общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложения за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Националната карта на социалните услуги, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималния брой потребители в Националната карта на социалните услуги се определя от Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и демографския профил на населението и се разработва въз основа на:

-анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

-предложение на общините в резултат на анализа за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се разработва съгласно изискванията на чл.37, ал.1 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

Въз основа на анализа на потребностите по чл.37, ал.1, критериите по чл.36 и обсъждането по чл.40, кметът на общината изготвя предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В изпълнение на чл.42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите по чл.37, ал.1 и обсъждане на предложението по чл.41, ал.1, което включва:

-публикуване на анализа на потребностите по чл.37, ал.1 и предложението по чл.41, ал.1 на интернет страницата на общината на 02.03.2023 г. със срок до 03.04.2023 г.;

-провеждане на публична дискусия на 06.04.2023 г.;

-провеждане на публична дискусия в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги на 07.04.2023 г.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.43, ал.2 от Наредба за планирането на социалните услуги, Общински съвет – Хасково приема Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Хасково.

2. Възлага на Кмета на общината да предостави по електронен път Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Хасково на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!