Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП "Спорт, отдих и туризъм".

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството ОП „Спорт, отдих и туризъм“

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представям на вниманието Ви Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ /Правилника/.

I.Причини, които налагат приемането на Правилника.

Община Хасково завърши изграждането на закрит плувен басейн „Хасково“ в имот с идентификатор 77195.31.53 по КККР на гр. Хасково. Следваща стъпка е предоставянето на спортния обект за управление и стопанисване от страна на ОП „Спорт, отдих и туризъм“. За тази цел следва да се извършат промени в Правилна за дейността и устройството на предприятието, с които обекта да се предостави на предприятието и да се създаде възможност да бъде управляван от него.

II.Цели, които се поставят:

Създаване на нормативна база, въз основа на която ОП „Спорт, отдих и туризъм“ да получи в управление спортен обект „Закрит плувен басейн „Хасково“ в имот с идентификатор 77195.31.53 по КККР на гр. Хасково, както и създаване на условия за ефективното му управление и стопанисване.

ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството ОП „Спорт, отдих и туризъм“ ще доведе до изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, чрез предоставянето им на общинското предприятие, за цялостната издръжка на обекта. Ще доведе и до необходимост от назначаване на допълнителен персонал, поради което една от промените е увеличаване числеността на предприятието с допълнителни 14 щатни бройки.

По-голямата част от необходимите допълнителни средства ще се осигурят от таксите за ползване на басейна, които са предмет на отделна промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. Доколкото при определянето на тези такси няма да се възстановяват пълните разходи за предоставяне на услугата, разликата следва да се осигури от други общински приходи.

Месечният размер за цялостна издръжка на обекта възлиза на 49220,06 лв.

ІV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Правилника се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същия. По отношение на финансовите резултати се очаква цената за предоставяната услуга да не покрива необходимите разходи за предлагането ѝ, поради което ще е налице необходимост тази разлика да се покрива от други общински приходи.

V.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление /ЕХМС/, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

С оглед разпоредбите на ЕХМС, органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхна компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правомощието за приемане на такъв Правилник е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Хасково на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 от ЗОС, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“, както следва:

§1.В чл.1, ал.3, второ тире от Правилника се прави следната промяна:

-текста „спортните зали“ се заменя със „спортни обекти“.

§2.В чл.2, т.2 от Правилника се прави следната промяна:

-текста „спортните зали“ се заменя със „спортни обекти“.

§3.В чл.14, т.1 от Правилника се прави следното допълнение:

-след думата „изготвя“ се добавя текста „Правилник за ползване на закрит плувен басейн „Хасково“ и се добавя запетая.

§4.В чл.15, ал.2 от Правилника се прави следната промяна:

-числото „27“ се заменя с числото „41“

§5.В чл.18, второ тире от Правилника се прави следната промяна и допълнение:

-след текста „зала „Спартак” се добавя запетая и се премахва съюзът „и“, а след текста „УСШ „Юнак“ се поставя запетая и се добавя следния текст „Закрит плувен басейн „Хасково“

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!