Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора - гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на План за реформиране на Дом за стари хора - гр. Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С цел по–добро качество на предоставяните грижи в домовете за стари хора е необходимо да бъде подобрена материалната база, структурата и капацитета на персонала, както и повишаване на контрола относно спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги.

По своята същност реформата е преустройство, промяна, преобразуване, за да се въведе нещо ново или нещо по-добро.

Съгласно разпоредбите на §35 от Закона за социалните услуги в срок до две години от влизането му в сила, всяка община, имаща на територията си дом за стари хора, е необходимо да приеме План за реформирането на дома, с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата на качеството на социалните услуги. Крайният срок за приемане на цитирания План е до 1 януари 2025 г.

Планът, който представям на вашето внимание, е изготвен от Комисия определена със Заповед № РД-543/24.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково и е в съответствие с Методиката за реформиране на домовете за стари хора, разработена от АСП.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с параграф 35 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Хасково приема План за реформиране на Дом за стари хора - гр.Хасково.

Приложение: План за реформиране на Дом за стари хора – гр.Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!