Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г. по реда на ЗОС и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съв

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.66а от Закона за общинската собственост Кметът на общината съставя и предоставя отчет за състоянието и резултатите от управлението на общинската собственост по видове и категории обекти.

Предмет на настоящият отчет е състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се извършват под общото ръководство и контрол на Общински съвет - Хасково, съгласно изискванията на действащото законодателство, след влезли в сила Решения на Общински съвет - Хасково. Спазени бяха принципите на законосъобразност, откритост, целесъобразност, равнопоставеност и максимална ефективност в действията.

С Решение №535, Протокол №25 от 11.02.2022 г. на Общински съвет - Хасково, бе приета Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022г., допълвана и актуализирана през отчетната година.

Постъпилите средства от управление и разпореждане с общинска собственост са постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности.

Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, детски, младежки и други дейности от общинско значение, които са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, осъществяващи изброените дейности, са извън обхвата на отчета.

І. АКТУВАНЕ И ДЕАКТУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

Процесът на установяване на общинска собственост е постоянен и съставянето на актове на общинска собственост продължи и през 2022 г. Съгласно чл.56 от Закона за общинската собственост, за общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието.

През 2022 година съставените актове за общинска собственост са 375, като 173 от тях са за публична общинска собственост и 202 са за частна общинска собственост. Деактувани са 49 имота.

Всички актове за общинска собственост се вписват в Службата по вписвания - гр.Хасково, преписи са изпратени на Службата по геодезия, картография и кадастър и на Областния управител. При изготвянето на актовете за общинска собственост се използва готов софтуер, който регистрира автоматично всяка направена актуализация в регистрите публикувани в официалният сайт на община Хасково.

През 2022 г. са постъпили 212 заявления от физически и юридически лица за провеждане на процедури пред нотариуси за обстоятелствени проверки и съставяне на констативни нотариални актове. Издадени са удостоверения за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост. Постъпилите приходи са в размер на 4240.00 лева.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Към 31.12.2022 година Община Хасково разполага с жилищен фонд от 410 броя апартаменти, 5 стаи и 32 жилищни сгради, които се отдават под наем на крайнонуждаещи се граждани по реда на Наредбата за общинските жилища на Общински съвет Хасково.

През 2022 година приходите от отдаването под наем на тези жилища са в размер на 246 530,72 лева.

Издадени са 407 заповеди за настаняване и 2 заповеди за пренастаняване.

Връчени са 13 заповеди за прекратяване на наемно правоотношение на лица, които не отговарят на условията за настаняване.

През 2022 година 128 граждани са подали документи за включване в картотека, от които 108 са включени в окончателния списък за 2023 година.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

отчетния период са сключени 21 броя договора за отдадено под наем имущество, 12 броя договора за безвъзмездно ползване на имущество, 37 броя договора за отдадени под наем пасища и мери, 65 броя договора за отдадени под наем ниви и 3 броя договора за концесия.

Всички договори са сключени след Решение на Общински съвет - Хасково и след провеждане на съответните процедури. Отдаването под наем на общинско имущество и ниви се извършва след провеждането на публични търгове. Дейностите по разпределението на пасища, мери и ливади на животновъди с регистрирани животновъдни обекти бяха извършени по реда на чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ.

1.Постъпилите приходи от наем на стопански обекти и терени за 2022 г. са в размер на 865 705,01 лева без ДДС,както следва:

- приходи от отдадено под наем имущество са в размер на 353 454,55 лева без ДДС;

- приходи от отдадени под наем ниви и пасища са в размер на 393 828,03 лева без ДДС;

- приходите от разорани полски пътища в земеделски земи са в размер на 103754,12 лева без ДДС;

- приходите от договори за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставянето под наем на язовири възлизат на 14 668,31 лева без ДДС.

2.Постъпилите приходи от концесионни договори за 2022 г. са в размер на 89457,50 лева без ДДС.

Върху 14 имота – публична общинска собственост – е предоставена концесия:

парк «Христо Ботев»

парково пространство ДТ "Иван Димов"

пазар ж.к. «Орфей»

централен зеленчуков пазар

парк пред зала «Дружба»

спортен комплекс «Юнак»

8 язовира в землищата на с.Конуш, с.Войводово, с.Криво поле, с.Любеново, с.Тракиец, с.Гарваново и гр.Хасково.

Постъпилите приходи от отдадена под наем общинска собственост и концесии през 2022 г. са общо в размер на 955 162,51 лева без ДДС.

3.Имоти – общинска собственост, предоставени за безвъзмездно ползване на общински и държавни структури и отдадени под наем на занижени цени:

1. Съюз на слепите - Офис партер бул. България 116

2. Съюз на инвалидите - бул. България 164

3. Съюз на диабетоболните - сграда ул. Ген. Карцов № 3

4. Българска телеграфна агенция - Бизнесцентър 2 - Прес център

5. „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” при Община Хасково – Зала и Стая № 9 - ІІ ет. Бизнесцентър 2

6. „Тролейбусен транспорт” ЕООД– Помещения на ІІІ ет. в сградата на ул.Ивайло №1

7. РПУ – Хасково – ул. „Каменна” 31 районен инспектор – ПМС № 255/1996г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия.

8. РПУ – Хасково – ул. „Македония” 22 районен инспектор – ПМС № 255/1996г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия.

9. ДКТ „Иван Димов”

Сграда ДКТ "Иван Димов"

гар. клетки до ОУ "Ал. Константинов”

10. Дирекция „Социални дейности” при Община Хасково

ул. "Г. Кирков"82Б -І ет. – Дневен център за възрастни

11. Държавен архив – пл. «Свобода» № 5

12. Сметна палата – ул. «Ал. Стамболийски» №2

13. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите – ул. «Македония» № 22

14. БЦДжендър изсл. Клон Хасково - ул."Ивайло"1, 4-ти етаж

15. БАХОдЗ "Живот" - Бизнесцентър 2 сев. крило

16. Българско Национално Радио - Бизнесцентър 2 сев. крило

17. Детска градина №21 „Вихрогонче“ с.Конуш - ул."Ивайло"1, 3-ти етаж

18. Народно читалище “Тангра-2018”- помещение от трети етаж от сграда находяща се на пл.“Общински“№3,гр.Хасково.

ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Съгласно чл.111, ал.1 от НУРОС е създаден и се поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, който се публикува на официалния сайт на Община Хасково.

По реда на ЗОС за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022 г. са проведени 37 търга.

Реализираните разпоредителни сделки с общински имоти по реда на Закона на общинската собственост са след влезли в сила решение на Общински съвет Хасково, както следва:

- сключени са 24 броя договора за прекратяване на съсобственост между общината и физически или юридически лица чрез продажба на частта на общината, на основание чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 54, ал. 1,т. 2 от НУРОС – на обща стойност 122 620,17 лева без ДДС.

- съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 48, ал. 1 от НУРОС са сключени 3 броя договора за продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда на обща стойност 21 120,00 лева без ДДС.

- съгласно чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от НУРОС са сключени 18 броя договора за продажба на имоти – частна общинска собственост,след проведен публичен търг на обща стойност 240 191,68 лева без ДДС.

- съгласно чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 72, ал. 1 от НУРОС са сключени 3 броя договора за продажба на моторни превозни средства – частна общинска собственост, след проведен публичен търг на обща стойност 10 725,00 лева без ДДС.

- съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от НУРОС са сключени 49 броя договори за учредяване на отстъпено право на строеж ,след проведен публичен търг на обща стойност 142 564,00 лева

- съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НУРОС и чл.41 и чл.42 от ЗУТ са сключени 8 броя договора за отстъпено право на строеж за допълващо застрояване, пристрояване и надстрояване на сграда построена върху имот частна общинска собственост на обща стойност 48 000,60 лева

- сключен е 1 брой договор за безвъзмездно учредяване на сервитутно право съгласно ЗЕСМФИ, и 2 брой договор за учредяване на сервитутно право съгласно ЗЕСМФИ на стойност 2168,00 лева.

През отчетната година замени на общински имоти с имоти собственост на физически и юридически лица не са осъществени.

През 2022 г. са постъпили приходи от разпореждане на общинска собственост в размер на 587 389,45 лева без ДДС, като се отчита ръст в размер на 168 620,75 лева без ДДС в сравнение с постъпилите приходи от разпореждане на общинска собственост през 2021г.

V.ПОСТЪПИЛИ ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ИСДУОС“ през 2022г. са както следва:

- издадени са 290 броя разрешителни за таксиметров превоз, като постъпилите приходи за издаване на комплект стикери към тях възлизат на 5 800,00 лева;

- постъпилите приходи от вписване на превозни средства и водач на таксиметров автомобил в удостоверения за регистрация са в размер на 1140,00 лева ;

- средствата от внесения данък за таксиметров превоз възлизат на 69 020,00 лева ;

- категоризирани са 61 обекта на територията на община Хасково, постъпилите приходи от които са 15 260,00 лева .

- издадени са 310 броя Разрешения за музикално озвучаване, от които са постъпили приходи в размер на 3 100,00 лева.

- издадени са 16 броя Разрешения за отсичане на дървета по ЗОСИ, приходите от които възлизат на 320,00 лева.

Предвид изложеното до тук предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/ Станислав Дечев /

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!