Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Приемане на Общински план за младежта на Община Хасково за  2024 година

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Хасково за  2024 година.

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С приемането на Закона за младежта, се формира държавната политика в областта на младежките дейности за създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономически живот, приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво.

Общинският план за младежта на Община Хасково за 2024 г. е разработен в изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта (2021-2030). 

Планът очертава общинската политика за младежта, представя анализ на текущото състояние и потребностите на младите хора, както и действия, които трябва да бъдат предприети. Той цели създаването на възможности  за пълноценното развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от Закона за младежта, Общински съвет - Хасково приема Общински план за младежта на Община Хасково за 2024 година.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!