Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на годишните счетоводни отчети за 2021 г. на общинските търговски дружества

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на годишните счетоводни отчети за 2021 год. на общинските търговски дружества.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Съгласно чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет приема годишните счетоводни отчети на дружествата, чиито капитал е собственост на общината.

До 30.04.2022 г. бяха представени годишните счетоводни отчети на следните общинските търговски дружества: „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр.Хасково, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Хасково“ ЕООД – гр.Хасково  „Диагностично-консултативен център I - Хасково“ ЕООД – гр. Хасково и „Център за психично здраве-Хасково“ ЕООД - гр.Хасково.

До момента не е представен годишния счетоводен отчет на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД- гр.Хасково.

Представените годишни счетоводни отчети на общинските търговски дружества са на разположение в Общински съвет – Хасково. Те бяха предварително прегледани от Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“, както и от Сектор „Финансов контрол“ в Община Хасково.

         Предвид изложеното, представям на вашето внимание финансовото състояние на общинските търговски дружества, както следва:

 

                       

ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ  ЕООД“ - ХАСКОВО

         

„Тролейбусен транспорт” е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% общинско участие. Регистрирано е с решение на Хасковски окръжен съд през 1992 г. Основната дейност на дружеството е превоз на пътници.

През 2012 г. е допълнен предмета на дейност с репатриране на неправилно паркирани автомобили със специализирани превозни средства тип “Паяк“ до определени за целта паркинги.

През 2014 г. в дейността на „Тролейбусен транспорт” ЕООД се включва изграждане, експлоатация, организиране, поддържане и контрол на паркинги, гаражи и места и зони  за кратковременно паркиране.

Дружеството се представлява и управлява от Албен Манджуков.

При анализа на финансовото състояние на дружеството се установи следното:

Към  31.12.2021 г. балансовата стойност на дълготрайните активи е 5 008 хил. лв. Балансовата стойност на материалните запаси е на обща стойност 25 хил. лв., в т.ч.: резервни части – 20 хил. лв.; други краткотрайни активи – 5 хил. лв.

Вземанията на дружеството към 31.12.2021  г. са в размер на 18 хил. лв. с текущ характер - от наеми и паркоместа. В перо други вземания са отразени 372 хил.лв. ДДС за възстановяване по Справка декларация за м. декември 2021 г. за закупените по проект Проект № BG16M1OP002-5.004-0009 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр.Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ електрически автобуси.

Наличните парични средства възлизат на 55 хил. лв., в т.ч.: 3 хил. лв. в брой и 52 хил. лв. в банкови сметки.

Задълженията в дружеството са в размер на 1 291 хил. лв. От тях над 1 г. на стойност 17 хил. лв. към доставчик Елфи Ойл, за изплащането на което има сключено Споразумение за разсрочено плащане, според условията на което се извършват погасителни вноски. Останалите задължения са с текущ характер- 1 274 хил. лв , в т.ч.: към доставчици – 1 202 хил. лв., от които 1 149 хил. лв. за финално плащане към доставчик по договор за Доставка на електрически автобуси сключен във връзка с проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ и финансиран от ОП „Околна среда“; задължения към персонала за РЗ за м.12.2021 г. - 33 хил. лв., осигурителни  задължения – 30 хил. лв. и  данъчни задължения - 9 хил. лв. –ДДФЛ за м.12.2021 г

За 2021 г. приходите на дружеството общо  са в размер на  874  хил. лв. и са посочени в табл.1.

 

 

Общо приходи, в т.ч.:

 

2021 г. в хил.лв.

 

2020 г. в хил.лв.

Изменение спрямо 2020 г.

 

Отн.дял в %

 

874

826

48

100.00

Приходи от услуги, в т.ч.:

 

542

 

492

 

50

 

62.01

тролейбуси

102

83

19

 

паяци

5

29

-24

 

синя зона

426

360

66

 

реклами и наеми

9

20

-11

 

Компенсации

116

222

-106

13.27

Прих.от финансирания:

 

216

 

112

 

104

 

24.72

Реш.на ОбС

0

50

-50

 

Мин.фин.

115

58

57

 

Аморт.на паркоавтомати

 

12

 

12

 

Програма от АЗ /програма 60/40/

0

4

-4

 

Приходи от РМС 739/26.10.21 компенс. Ел.енергия

6

0

6

 

Приходи по програма Околна среда 2014-2020

83

0

83

 

                                                    табл.(1)

 

 

 

В табл.2 са посочени извършените през 2021 г. разходи.

        

Общо разходи, в т.ч.:

За 2021 г. в хил.лв.

За 2020 г. в хил.лв.

Изменение спрямо 2020 г. в хил.лв.

Отн. дял

 в %

854

807

-1

100,00

Разходи за материали

168

92

76

19.68

Разходи за външни услуги

105

97

8

12.29

Разходи за амортизации

26

34

-8

3.04

Разходи за възнаграждения

448

503

-55

52.46

Разходи за осигуровки

93

78

15

10.89

Други разходи

14

3

11

1.64

                                                     табл. (2)

 

          Анализът на приходите и разходите по дейности, посочен в табл.3, показва ръст на приходите и най-добри резултати в звено „Синя зона“.

 

Наименование на звено

Отчет

2021 г.

2020 г.

Изменение спрямо 2020 г.

1.Звено "Тролейбуси"

Приходи

443

433

10

Разходи

510

486

24

2.Звено "Синя зона"

Приходи

426

364

62

Разходи

320

295

25

3.Звено "Паяци"

Приходи

5

29

-24

Разходи

24

28

-4

                                                        (табл.3)

 

Забележка : 1. За отчетната 2020 година - приходите от Агенцията по заетостта по Мярка 60/40 в размер на 4 хил. лв са включени в звено „Синя зона” / Зоната за платено паркиране не работеше повече от месец/

2. За отчетната 2021 г - приходите от финансирания по Програма ОС 2014-2020 г;  Приходи от РМС 739/26,10,2021 г  за компенсиране цената на ел. енергията; финансиране ДМА съгласно приложимия СС 2 са включени в приходите звено „Тролейбуси”

 

Балансовата печалба на дружеството е 18 хил. лв. с 3 хил. лв. повече спрямо 2020 г.

От пояснителните сведения към годишния счетоводен отчет е видно, че икономическите показатели се запазват предимно положителни. По-значителните промени в икономическите показатели се забелязват в Коефициентите  на финансова автономност и задлъжнялост, но този индикатор за увеличение в привлечения капитал е свързан с полученото безвъзмездно финансиране по подписан договор по проект по ОП Околна среда 2014-2020. Спад към края на годината бележат Коефициентите за ликвидност, като от поясненията към отчета става ясно, че това се дължи предимно на неразплатеното към края на годината задължение за Доставка на електрически автобуси на стойност 1 149 хил. лв. (което е платено Януари 2022 г.) по същия проект. Анализът показва увеличение на размера на активите на предприятието. Расте относителният дял на дълготрайните активи в сравнение с останалите групи активи. Увеличението може да се счита за положителна тенденция.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 137, ал. 1, т.3 от Търговския закон и чл. 10, ал.1,  т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 год. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

2.  Натрупаната печалба от 18 хил. лв. към 31.12.2021 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

„СБАЛПФЗ – Хасково” ЕООД

 

„СБАЛПФЗ – Хасково” е еднолично дружество с ограничена отговорност, чиято дейност е активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза, остри и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Управител на дружеството през 2021 г. е  д-р Веселин Калфов.

Организацията на дейностите в „СБАЛПФЗ – Хасково” ЕООД съответстват на изискванията на чл. 17, ал.1 от Закона за лечебните заведения. Основната част от дейността се извършва по договор с НЗОК /РЗОК – Хасково/.

Отчетният период, сходно с предходния, е белязан от усложнената епидемиологична обстановка и множеството нормативни промени. Ускорените изменения в разпространението на вирусната инфекция наложи дейността на „СБАЛПФЗ-Хасково“ ЕООД да бъде реорганизирана за прием и лечение приоритетно на пациенти с последици от влиянията на COVID-19. Това оказва своето въздействие и отражение върху финансите, което в крайна сметка промени цялостно основните цели и планираните методики за тяхното постигане с цел поддържане на относителна стабилност на търговското дружество. В тази връзка финансовия отчет на дружеството и неговите показатели изразяват една моментна представа за цялостното му състояние в тази непредвидима среда.

През 2021 г. числеността на персонала спрямо предходната година се запазва, както числено, така и в структурно отношение. Липсата на изменения се обуславя от последователната политика на лечебното заведение за мениджмънт на човешкия ресурс въпреки условията на увеличено натоварване. Средносписъчният състав е оптимизиран максимално без да се нарушава наложения висок стандарт на текущата оперативна дейност. В лечебното заведение работят 42 служители, от които вече 12 с висше медицинско образование, 20 професионалисти по здравни грижи, включително 14 медицински сестри и 6 лаборанти; друг персонал- 10 работници, както следва- главен счетоводител, касиер- счетоводител, 6 бр. санитари, 1 бр. шофьори и 1 бр. работник, отговарящ за поддръжка.

Служители по щат

12.2020 г.

12.2021 г.

Висше медицинско образование

12

12

В т.ч. със специалност

6

6

Професионалисти по здравни грижи

20

20

Друг персонал

10

10

В т.ч.

 

 

Висше немедицинско образование

2

2

Санитари

6

6

Друг помощен персонал

2

2

ОБЩО:

42

42

 

         Съществено впечатление за периода прави промяната на разпределение на преминалите пациенти за лечение по клинични пътеки в условията на пандемия. Това е в резултат на динамиката в необходимостта за осигуряване на сектори и болнични легла за лечение на пациенти с усложнения от коронавирус. В тази връзка броя на леглата за лечение по другите одобрени клинични пътеки намалява в края на годината до 4 за последните три месеца.

 „СБАЛПФЗ  – Хасково“ ЕООД представи годишния си финансов отчет за 2021 г., въз основа на който е извършен анализ на резултатите от дейността, както и съпоставка с тези, отчетени през предходната 2020 г. През разглеждания период са преминали общо 1 659 болни За сравнение през предходния отчетен период са били съответно 1 720 бр., което показва изменение в показателя в посока намаление с 61 души или 3.55 %. Основен фактор за промени е породилият се страх в пациентите да не се заразят от новия вирус, в следствие на което неглижират лечението на други дихателни заболявания. Общата използваемост на леглата е 62.67 % през 2021г.в сравнение с 62.67 % през 2020 г. Натовареността на 1 лице от персонала е изчислена на 39.56 %, а през 2020 г.- 40.95 %. Средният брой на легла на един лекар е 4.08%, което е идентично с предходната година.    

Сравнението на приходите за последните два периода показва увеличение на общия размер с 1 284 879 лв., т.е. налице е значителен ръст. През 2021 г. генерираните приходи възлизат на 2 923 337 лв., а през предходната - 1 638 458 лв. За годината са реализирани приходи от РЗОК за извършени дейности по КП в размер на 1 655 855.64 лв., или 137 988 лв. средно на месец, при 1 025 581 лв. за изминалата година. В таблица 1 са посочени приходите за отчетния период. Този резултат е следствие от промени в нормативните разпоредби, касаещи ценообразуването на клиничните пътеки, по- висока стойност на клиничната пътека за лекуващите се с коронавирусна инфекция. Основният приходоизточник са средствата, получени от РЗОК – Хасково, по изпълнявани клинични пътеки, съгласно сключен договор – 56.64 %. или 1 655 856 лв. От приходоизточника механизъм по методика за субсидиране на лечебните заведения от страна на Министерството на здравеопазването са получени 219 893 лв. Друг много съществен компонент на приходите, който е характерен за този отчетен период, са получените държавни помощи и средства за подпомагане на лечебните заведения в условията на коронакризата въз основа на договори с Министерство на здравеопазването. В тази връзка „СБАЛПФЗ- Хасково“ ЕООД получава 30 770 лв. само за доставки на кислород. Освен това са получени и медицински консумативи, предпазни средства и други дезинфектанти в размер на 98 123 лв. Като приходи за бъдещи периоди в следствие на договорите с МЗ, в ГФО са включени 94 556 лв. Посочената сума осигурява известна стабилност за следващия отчетен период. Много важен компонент от приходите представляват предоставените допълнителни средства за подпомагане на медиците на първа линия в борбата с пандемията. Техният размер е 850 705 лв. или 29.10 % от общите   приходи. Този факт влияе в основна степен на нарастването на приходите. Налице е известно структурно изменение на приходите с публичен характер, изразяващо се основно в увеличение на постъпленията по методиката на МЗ за субсидиране на лечебните заведения, както и се наблюдава ръст в паричните средства по договор с РЗОК в резултат на промяната в ценовите параметри на КП. Приходите от допълнителни медицински услуги, от лабораторна дейност и др. за годината са в размер на 54 338 лв. или увеличение с 11.47 %. За сравнение през 2020 г. те са на равнище от 48 747 лв. Постъпленията от потребителски такси за медицински прегледи и болничен престой за 2021 г. е 24 820 лв. или с 13 610 лв. повече от предходната. Този структурен елемент от бюджета на лечебното заведение се определя от броя на проведените леглодни и от извършените медицински услуги допълнително извън тези по договорите с РЗОК. Даренията в парични средства са в размер 4 000 лв., а има и възстановени разходи за водопотребление, електроенергия и отопление на обща стойност 3 017.21 лв. Въпреки влиянието на коронакризата позитивният извод след анализа на приходите затвърждава тенденция за с ръст на приходите в болничното заведение, съчетано с леко структурно изменение между отделните видове. Създават се благоприятни условия за обезпечение на дейностите, както и отговаряне на изискванията и високите цели на ръководството и собственика.

 

Общо приходи

2021 г.

2020 г.

Ръст/Намаление

Отн. Дял за 2021 г.

 

 

 

/%/

Приходи, в т.ч. от:

2 923 337

1 638 458

1 284 879

 100,00

Приходи от РЗОК

1 655 856

1 025 581

630 275

56,64

Потребителски такси

24 820

13 610

11 210

0,85

Медицински услуги

54 338

48 747

5 591

1,86

Финансиране от МЗ

219 893

256 678

- 36 785

7,52

Друго финансиране

0

0

-

-

Безъвзм.получ. медикаменти

11 372

16 742

- 5 370

0,39

Извънр.прих./възст.р-ди/

3 017

12 800

- 9 783

0,10

Целева общ.субсидия

-

-

-

-

Приходи от дарения

4 000

22 418

- 18 418

0,14

Др.извънр.приходи

78 384

75 373

3 011

2,68

Приходи за борба с COVID-19 от МЗ

850 705

145 557

705 148

29,10

Приписани прих. от пред. Активи

20 952

20 952

0

0,72

(табл.1)

 

Видно от таблица 2 е, че за осъществяване на дейността на дружеството са извършени разходи в общ размер на 2 847 168 лв., които са с 1 287 445 лв. повече от извършените през 2020 г. Следва да се отбележи, че голяма част се дължи на необичайните обстоятелства съпътстващи годината. За периода се наблюдава реорганизация на лечебния процес с основна насока подготовка на лечебното заведение да отговори на изисквания за предимство на пациенти с последици от влиянието на коронавирусните инфекции. Извършени са допълнителни разходи за поддръжка на създадения сектор за лечение на усложнени случаи с този тип заболявания. В следствие на това се разширява и капацитетът на болницата от към леглова база, дейности по дезинфекция, голям обем предпазни средства, консумативи, медикаменти, оборудване, които от своя страна изискват извършването по-голям обем допълнителни разходи. Голям обем финансови ресурси са насочени за осигуряване на постоянна дезинфекция на сграда, помещения и персонал, както и за предпазни средства Структурно се наблюдава динамика, обусловена от нормативни и от обективни фактори в средата на реализация на медицинската дейност. През периода в резултат на проведените обществени поръчки са сключени договори на оптимални цени с доставчици /обществени поръчки за доставка на гориво,, лекарствени средства/. При разходването са прилагат принципите за икономичност, ефективност и целесъобразност. В най-голяма степен се е увеличил дела на разходите за материали, лекарства и медикаменти. Съществено увеличение има и в размера на възнагражденията и осигурителните вноски, основно поради допълнителните средства за подпомагане, стимулиране и компенсиране на работата на персонала в условията на Covid-среда, получени по договор с МЗ. Общото увеличение в разходите за различните видове материали е със 125 592 лв. или с близо 35.19 %  /482 470 лв./ повече спрямо предходната година /356 878 лв./. Най- съществено е увеличен делът на медикаментите - 176 205 лв., с 71 715 лв. или 68.63 % в сравнение с 2020 г. /104 490 лв./. Стойността на изразходените средства за медицински  консумативи, дезинфектанти и други се е увеличила в резултат на по-разходоемкото лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, като същият извод се отнася и до разходите за медикаменти и лекарства. Голям ръст се наблюдава в консумацията на кислород, за който през 2020 г. са похарчени 8 500 лв., а през 2021 г.- малко над 35 000 лв. Разходите за горива са нараснали спрямо предходната година с 54.07 % и достигат 81 476 лв. Не се наблюдава съществено изменения в обема на разходите за храна, външни услуги, горива, застраховки и други. При разходите за амортизации през годината /69 455 лв./ се наблюдава слаб ръст с 8 050 лв. спрямо 2020 година или близо 13.11 %, което се дължи на извършени инвестиции в ДМА и ДНА. Нарастват данните по перо „Други разходи“ с 40 618 лв. или с около 165.55 % спрямо предходната година. Техният размер е 65 153лв. Основно това се дължи на ваучерите за храна на персонала като допълнителен стимул за работещите в размер на 48 654 лв.

Разходите за възнаграждения през периода са 1 803 497 лв. и спрямо общия размер на разходите 2 847 168  лв. формират най-висок относителен дял  от 63,34 %., което от своя страна рефлектира и върху разходите за осигурителни вноски. През 2020 г. те са 827 639 лв. Увеличението е 975 858 лв. или близо 118 % повече. В това число са включени и нормативно регламентираните стимули за отчетния период в размер на 850 704 лв. Начислени са и компенсациите за неплатени отпуски  на стойност 76 983 лв. Реалното увеличение при оптимизирана численост е всъщност 125 154 лв. или 15.12 %. Причините за ръста, както вече посочихме, са в резултат на увеличението на МРЗ и допълнителните възнаграждения по договора с МЗ. Темпът на растеж при осигурителните вноски е с аналогични стойности като брутните възнаграждения. Разходите тук достигат до 277 078 лв. или с 82.59 % ръст спрямо предходната година. Положителен факт е, че възнагражденията и обезщетенията се изплащат ежемесечно и без закъснения. Постигат се целите на ръководството, поставени при краткосрочното и дългосрочно планиране за запазване на структурните съотношения в рамките на общия обем харчове за годината. Запазена е тенденцията за превишение на приходите над разходите за периода, което е съпроводено със своевременно разплащане на задълженията и запазване на финансова стабилност.

 

Общо разходи

2021 г.

2020 г.

Сравнение с 2020 г.

Отн. Дял 2021 г. в %

2 847 168

1 559 723

1 287 445

100,00

Разходи за материали

482 470

356 878

125 592

16,95

Разходи за външни услуги

128 563

116 327

- 12 236

4,51

Разходи за амортизации

69 455

61 405

8 050

2,44

Разх. за възнаграждения

1 803 497

827 639

975 858

63,34

Разходи за осигуровки

277 078

151 752

125 326

9,73

Други разходи

65 153

24 535

40 618

2,29

Извънредни разходи

0

235

- 235

-

Приписани р-ди за наеми

20 952

20 952

0

0,74

(табл. 2)

 

Общият размер на задълженията към 31.12.2021 г. са на 321 849 лв. и

включват:

 • към доставчици – 37 199 лв.;
 • провизии за неизползвани отпуски от персонала – 186 564, в т.ч.:
 • заплащане на персонала – 156635 лв.;
 • за осигурителни вноски – 29 929 лв.
 • към НАП – 38 954 лв.
 • към персонала за краткосрочни възнаграждения- 59 132 лв.

 

         Задълженията към доставчици са текущи, със срок на погасяване до един месец, основната част от които са за доставка на медикаменти, консумативи, храна, електроенергия. Спрямо предходната година са нараснали с 19.60 %, което е повлияно от ръста в цените. Най-голямата част от тях са за медикаменти – 12 187 лв. Дължими са допълнителните нетни възнаграждения към персонала в размер на 59 132 лв., както и осигурителни вноски върху тях. Начислени са разходи за провизии поради натрупани неизползвани отпуски на работници и служители за 186 564 лв., в т.ч. за осигурителни вноски- 29 929 лв. Предприети са последователни действия за намаляване на този тип разходи. Взети са мерки за преструктуриране и постепенно намаляване на тези отпуски. Сред основните цели на дружеството е утвърждаване на наложената вече тенденция за ограничаване на задълженията в рамките на предвидимата краткосрочност на погасяванията, за което се прилагат и нужните политики и комплексни мерки.

Коефициентът на обща ликвидност на дружеството за 2021 г. е в размер на 6.85 спрямо 9,55 за предходната година. Характеризиращият платежоспособността за погасяване на близки до балансовата дата падежи коефициент на абсолютна ликвидност е в границите на 5,96. За сравнение през 2020 г.- 8,42.

Коефициентът на задлъжнялост за годината, показващ степента на зависимост на предприятието от своите кредитори, е 0,39, което е далеч от критичните стойности над 1. В същото време коефициентът на финансова автономност е в размер на 0.72, което показва обезпечеността на задълженията на дружеството със собственото му имущество.

През 2021 г. финансовият резултат на „СБАЛПФЗ – Хасково” ЕООД – гр.Хасково е счетоводна печалба преди данъчно облагане в размер на 76 169.25 лв. За сравнение през предходния период резултатът е 78 735.45 лв. Начисления корпоративен данък за 2021 г. е 7 616.93 лв.  След данъчно облагане нетният финансов резултат за периода е в размер на 68 552.32 лв., което е слабо намаление спрямо 2020 г.

Анализът показва завидна финансова стабилност на дружеството в усложнена обстановка. Обуславя се изпреварващ темп на нарастване на приходи над темпа на увеличение на разходите, съчетан със стремежа за текущо погасяване задълженията и мениджмънт, предоставящ ресурсно обезпечение и самостоятелност.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на “СБАЛПФЗ – Хасково” ЕООД – гр. Хасково.

2. Натрупаната печалба в размер на 68 552,32 лв. към 31.12.2021 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

 

Диагностично – консултативен център І – Хасково” ЕООД

 

„Диагностично-консултативен център I – Хасково” е регистриран с решение на Хасковски окръжен съд от 06.03.2000 година като еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество, със седалище в град Хасково и адрес пл. “Градска болница“ №1 с предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Капиталът на дружеството е в размер на 66 410 лв., разпределен в 6 641 дяла по 10 лв.

През  отчетния  период  дружеството се  представлява  и   управлява от

д-р Ясен Янев.

Структурирането на Диагностично-консултативния център и организацията  на дейностите в него съответстват на изискванията на чл.17, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

В него са разкрити 15 вида специализирани кабинети и 2 лаборатории. Към 31.12 2021 г. в центъра работят 60 човека, от които 28 лекари. Двадесет и двама лекари са с една призната специалност, а шест са с две признати специалности. Всички работят на безсрочни трудови договори. При нужда се сключват граждански договори за консултативни прегледи със специалисти от други лечебни заведения. Правата, задълженията и отговорностите на всички са определени в длъжностни характеристики.

Лечебното заведение има система за усъвършенстване и повишаване на квалификацията и специализация на лекарите и медицинските специалисти        / медицински сестри, акушерки, лаборанти/. Всички лекари имат възможност да посещават курсове в медицинска академия за повишаване на квалификацията си и да вземат участие в конгреси и конференции по специалността си.

„ДКЦ 1 - Хасково“ ЕООД има предоставен годишен финансов отчет за 2021 г., въз основа на който е извършен анализ на резултатите от дейността, както и съпоставка с тези, отчетени през предходната 2020 г.  

През 2021 г. източниците на финансиране на „ДКЦ 1 – Хасково ЕООД са:

 • НЗОК – съгласно договор за извънболнична медицинска помощ
 • НЗОК – съгласно допълнително споразумение за допълнително заплащане за работа при неблагоприятни условия  в епидемиологична обстановка от Ковид 19
 • НЗОК – съгласно допълнително споразумение за допълнително заплащане на „Ковид зона“ – за тестване при съмнение за Ковид и лечение на доказани случаи със свободен достъп  на пациенти ( без направление )
 • Дружества за доброволно медицинско осигуряване/ застрахователни дружества/
 • Платени от пациентите потребителска такса и медицински услуги
 • По договор за профилактични прегледи на фирми
 • Други – по договори за извършване на стерилизация на инструменти за други медицински и зъболекарски кабинети.

 

Дълготрайни материални активи

 

      На 01.01.2021 г. „ДКЦ 1- Хасково“ ЕООД  притежава ДМА с отчетна стойност 795 878  лв. От представения баланс се вижда, че през 2021 г. са закупени ДМА на стойност 105 480 лв. /оборудване, медицинска и офис техника/. Към 31.12.2021 г. дълготрайните материални активи са на стойност  900 972 лв.

     За дълготрайните материални активи, придобити след 01.01.2008 г. е приет стойностен праг на същественост 700,00 лв., под който независимо от факта, че са дълготрайни, активите се отчитат като текущ разход при придобиването им. Контролът за тези активи се упражнява чрез задбалансово завеждане. През отчетния период  са закупени и заведени задбалансово като “ малоценки“, следните активи:

 • Ново офис обзавеждане за кабинети 2 и 3 етаж
 • Компютър – 5 броя
 • Монитор – 6 броя
 • Принтер – 1 брой
 • Хладилник Crown – 2 броя
 • Челен осветител  за УНГ кабинет.

      Дълготрайните материални активи се амортизират чрез пренасяне на част от стойността им в разходите, като се прилага систематично – линейния метод на амортизация.

       Счетоводните амортизационни норми са определени в Счетоводната политика на дружеството и са съобразени с нормите, определените за данъчни цели, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

       От 01.01.2018 г. дружеството прилага следните амортизационни норми:

                

                                                     Категория активи:      1      2       4      5      7    

Годишни амортизационни норми %

- Определени в ЗКПО чл. 55, ал.2                                      4     30     50     25     15

-Счетоводни амортизационни норми:                                4     30     50     25     15

  

В баланса дълготрайните материални активи са отчетени по стойност, която представлява разликата между отчетната стойност и начислените амортизации.

Към 31.12.2021 г. балансовата стойност на нетекущите /дълготрайни/ активи е 255 665 лв.

 

           Нематериални дълготрайни активи

 

      Към 31.12.2021 г. нематериалните дълготрайни активи възлизат на 0 лв., като балансовата им стойност е 0 лв.

 

           Материални запаси

          Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване при тяхното закупуване, а  при потреблението им се оценяват по метода „ средна претеглена“ за отчетния период.

Към 31.12.2021 г. балансовата стойност на  наличните материали е 1549 лв.

 

Краткосрочни вземания

 

         Вземанията в лева текущо и периодично са оценени по номинална стойност и по баланса към 31.12.2021 г. възлизат на 177 005 лв. и са с произход извършени медицински услуги през м. декември 2021 г., които са фактурирани в края на месеца и се очаква да бъдат платени през м.януари 2022 г. в т.ч.:

 • Задължение за м.12.2021 г. по договор с РЗОК – 158 476 лв.
 • Задължения за м.12.2021 г. по договори със застрахователни фондове -  629 лв.
 • Задължения за м.12.2021 г. на собствениците на „Медикус“ и „Санус педиатрик“ – 1 018 лв.
 • Задължения за м.12.2021 г. на лечебни заведения и фирми по договори за изследвания на Covid 19 – 6 658 лв.

Към датата на съставяне на отчета всички вземания са получени.

В балансова статия „Вземания“ влиза и изплатен аванс на стойност 10 224 лв. по договор за доставка на рентгенов апарат със скопичен и графичен пост.

 

Парични средства

 

Паричните средства към 31.12.2021 г. са в размер на 534 006 лв. при налични 74 968 лв. към 31.12.2020 г. Тези средства гарантират безпроблемно осъществяване на дейността на дружеството още от началото на следващата година – осъществяване на доставки на всички необходими медицински и помощни материали и консумативи, своевременно изплащане на работни заплати и разплащане на всички задължителни текущи разходи. Дружеството отделя средства и за изплащане на обезщетения при пенсиониране на служители на ДКЦ.

Предвидени  са средства за планиран през 2022 г. ремонт на кабинетите от 4 етаж, мазе, рентген и педиатричен кабинет. Ръководството на „ ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД планира през 2022 г. дружеството да закупи  нов рентгенов апарат със скопичен пост/който е  необходим/ и рентгенов апарат тип С – рамо за нуждите на ортопедите в дружеството.

 

Собствен капитал

 

Записаният капитал на дружеството, резервите и печалбата текущо и периодично са оценени по номинална стойност в момента на тяхното формиране.

През 2021 г. на основание Решение 386/30.07.2021 г. на Общински съвет Хасково, печалбата за 2020 г. в размер на 92 373 лв. е отнесена в допълнителните резерви на дружеството.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2021 г. е в размер на 670 426,20 лв., от които :

 • основен капитал – 66 410,00 лв.;
 • допълнителни резерви – 307 447,57 лв.;
 • текуща печалба за 2021 г. /след приспадане на данъка по ЗКПО/ –

296 568,63 лв.

 

          Задължения

 

          Задълженията  в лева текущо и периодично са оценявани по номинална стойност. Всички задължения на дружеството към 31.12.2021 г. са краткосрочни – до 1 година. Към 31.12.2021 г. задълженията  са в размер на 297 800,49 лв.

 Всички са разходи за м.12.2021 г., фактурирани и начислени в края на м.12.2021 г., и следва да се изплатят през м.01.2021 г. в т. ч.:

 • задължения за ел. енергия за м.12.2021 г. – 11 403,78 лв.
 • задължения към персонала  за работна заплата  м.12.2021 г. и неползвани отпуски към м.12.2021 г. – 225 528,87 лв.
 • задължения към социалното осигуряване за ДОО и здравна осигуровка за м.12.2021 г. – 40 159,55 лв.
 • задължения към бюджета /за данък общ доход и доплащане за данък по ЗКПО/ за м.12.2021 г. – 20 708,29 лв.

Към 31.12.2021 г. няма просрочени задължения.

Към датата на съставяне на отчета всички по-горе описани задължения са изплатени.

 

          В Таблица 1 са посочени приходите на дружеството за отчетния период. Видно е,  че през 2021 г. те са повече спрямо тези през 2020 г. със 1 738 659 лв. Най-голям дял са тези по договор с РЗОК – Хасково – 49,22%, следвани от приходите от платени медицински услуги – 46,30% и приходите от от предприятия за Covid 19 изследвания – 2,21%.

 

Общо приходи

За 2020 година

За 2021 година

Изменение спрямо 2020 г.

Отн. дял 2021 г.

 

2 188 116,08

3 926 775,08

1 738 659

100,00%

 

1.   Приходи  по договори  за спец. мед. помощ, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 1. от РЗОК

1 430 594,62

1 932 713,69

502 119,07

49,22%

 

 1. от Дженерали застраховане АД и други ЗОФ

3 898,57

4 701,86

803,29

0,12%

 

 1. от МБАЛ Харманли

4 444,55

2 925,55

-1 519,00

0,08%

 

 1. от МБАЛ Хасково

1 045,00

0,00

-1 045,00

0,00%

 

 1. от МБАЛ Димитровград

6 600,00

11 100,00

4 500,00

0,28%

 

 1. от МБАЛ Свиленград

0,00

17 960,00

17 960,00

0,46%

 

 1. от Хигия

780,00

11 464,50

10 684,50

0,29%

 

 1. от СБАЛПФЗ

7 920,00

6 600,00

-1 320,00

0,17%

 

 1. от МЦ Хасково

0,00

 7 609,06

7 609,06

0,19%

 

 1. от РЗИ за Covid 19

43 215,00

7 160,00

-36 055,00

0,19%

 

 1. от предприятия за Covid 19 изследвания

50 805,00

86 887,00

36 082,00

2,21%

 

 1. От платени медицински услуги

565 497,58

1 818 159,21

1 252 661,63

46,30%

 

 1. По договори  за профилактични прегледи

18 871,36

14 295,00

-4 576,36

0,37%

 

 1. Други приходи, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 1. от вторични суровини

187,39

288,00

100,61

0,00%

 

 1. от стерилизация

490,00

506,00

16,00

0,00%

 

 1. други

5 750,00

4 400,00

-1 350,00

0,12%

 

 1. Приходи от финансирания

48 016,05

0,00

-48 016,05

 1.  

 

 

 

 

 1. Приходи от лихви по банкови сметки

0,96

5,21

4,25

0,00%

 

(табл.1)

 

Таблица 2 отразява размера на разходите за текущия отчетен период. Спрямо 2020 г. те са със 1 511 802,35 лв. повече, като разходите за заплати и осигуровки на персонала формират най-висок относителен дял  - 65,23% разходи за РЗ и 5,69% за осигуровки, следвани от разходите за материали и външни услуги.

 

 

Общо разходи

За 2020 година

За 2021

година

Изменение спрямо 2020 г.

Отн. дял 2021 г.

2 083 885,08

3 595 687,43

1 511 802,35

100,00 %

Разходи за материали

376 135,40

660 048,27

283912,87

18,36%

Разходи за външни услуги

111 162,17

225 173,23

114 011,06

6,26%

Разходи за амортизации

89 297,00

138 655,56

49 358,56

3,86%

Разходи за възнаграждения

1 316 080,08

2 345 614,55

1 029 534,47

65,23%

Разходи за осигуровки

     166 011,51

204 331,62

38 320,11

5,69%

Други разходи

25 198,92

21 864,20

-3 334,72

0,60%

(табл.2)

Разходи за материали – Включват извършените разходи за медикаменти, медицински консумативи, дезинфектанти, клинични реактиви, рентгенови филми и проявител, медицински бланки, ел. енергия, вода, канцеларски материали, почистващи материали, материали за ремонт на сградата, закупен инвентар на стойност под 700 лв. и др.

Разходи за външни услуги – Включват извършените разходи за интернет, телефони, абонаментна поддръжка на медицинска техника, граждански договори с лекари от други  лечебни заведения, граждански договори по повод ремонтни дейности в сградата, ремонт на сградата от външни фирми, наеми на помещения за изнесени манипулационни, наем на апарати, софтуерни услуги, ремонт  на медицинска техника и компютри, такси за лицензи, такси за външен лабораторен контрол, обработка на специални отпадъци, правни услуги и др.

Разходи за амортизации - Дълготрайните материални активи се амортизират чрез пренасяне на част от стойността им в разходите, като се прилага систематично-линейния метод на амортизация.

Разходи за възнаграждения – Включват начислените трудови възнаграждения на персонала за 2021 г., в т.ч. и изплатени обезщетения по КТ при напускане и пенсиониране. Включени са компенсируемите неползвани отпуски към 31.12.2021 г.

Разходи за осигуровки –Представляват разходите за държавно обществено и здравно осигуряване на персонала на база начислени трудови възнаграждения.

Други разходи – Включват разходи за данък сгради, такса смет, курсове за обучение на персонала, представителни разходи и други.

        

         Към 31.12.2021 г. „ДКЦ I -  Хасково“ ЕООД приключва със счетоводна печалба от 331 087,65 лв. Разходът за данък от печалбата, съгласно подадената данъчна декларация е 34 519,02 лв. Балансовата печалба на дружеството за 2021  г. е 296 568,63 лв., като управителят на дружеството изразява намерение и предлага на общински съвет Хасково, средствата да се заделят за закупуване на апаратура и инструменти, ремонт на сградата и  наличната апаратура.

      „ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД  разполага с почти всички видове специализирани кабинети, рентгенова лаборатория, клинична лаборатория, работещи по договор с РЗОК като привлича по-голям поток на пациенти в центъра в сравнение с другите медицински центрове в областта.

        Персоналът на центъра работи прецизно според изискванията на утвърдените от МЗ медицински стандарти и правилата на НРД.Диагностично-консултативният център обслужва пациенти от цялата област, като работи предимно с пациенти на двете  групови практики на лични лекари „Медикус“ ООД и „Санус Педиатрик“ ООД.

        В дружеството се извършват периодични проверки на наличната апаратура от фирмите за поддръжка на апаратурата и от съответните сервизи на гаранционната апаратура. Използваните в „ДКЦ 1- Хасково“ ЕООД  апарати се поддържат в много добро техническо състояние, което е предпоставка за качествено изпълнение на медицинските услуги. Всяка година дружеството инвестира в нова апаратура, което води до разширяване обема и видовете медицински услуги и повишаване на качеството им.

        Сградата на центъра, разкритите в нея помощни и медицински структури съответстват на законовите норми. През 2021 г. започнаха ремонтни дейности в сградата на центъра, като за всеки специализиран кабинет се предвижда смяна на вратите, нова електрическа и ВиК мрежа, окачени тавани с нови осветителни тела, шпакловка и латекс на стените, смяна на подово ПВЦ покритие и  ново офис обзавеждане. През 2021 г. са обновени кабинетите на 2 и 3 етаж на сградата. За извършените ремонтни дейности през 2021 г. дружеството е закупило   материали в размер на 49 579,33 лв. и е изплатила на фирми за труд 84 595,06 лв. 

         Дружеството приключи 2021 г. традиционно, както всички предходни години, без неразплатени задължения.

         От създаването си до сега, всички задължения текущо са обслужвани със собствени средства и в определените срокове.

        Дружеството няма теглени кредити и наложени запори.

 

         Финансовите показатели на „ДКЦ - І – Хасково“ ЕООД са стабилни.

         През 2021 г. показателите за финансова автономност, показващи финансовата независимост на предприятието от кредитори /Коефициент на финансова автономност  и Коефициент на задлъжнялост/ остават нулеви , както и през предходните години. Дружеството е разпределяло оптимално приходите от дейността си и не е ползвало кредити.

          Показателите за ликвидност характеризират способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

 • Коефициент на обща ликвидност – 2,39;
 • Коефициент на бърза ликвидност – 2,39.

 

         Показателите за ефективност, характеризират съотношението на приходите и разходите.

 • коефициент на ефективност на разходите – 1,09;
 • коефициент на ефективност на приходите – 0,916.

         Показателите за рентабилност представляват количествени характеристики на  ефективността на приходите от продажби, на собствения и привлечен капитал, както и на реалните активи на предприятието и показват степента на възвращаемост на капитала на предприятието.

 • Коефициент на рентабилност на приходите – 0,076;
 • Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0,442.

Всички коефициенти са с положителен резултат, поради положителния

финансов резултат на дружеството за 2021 г. Това е критерий за добро управление на активите и ефективност на приходите от продажби на медицински услуги.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

1.  Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

2.  Натрупаната печалба в размер на 296 568,63 лв.  към 31.12.2021 г. да се използва  за закупуване на апаратура и инструменти, ремонт на сградата и  наличната апаратура.

 

 

               ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО“ ЕООД      

          

         „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД – гр. Хасково е създаден посредством пререгистриране на съществуващия “Областен диспансер за психични заболявания със стационар Хасково“ ЕООД, съгласно Решение №598/27.08.2010 г. на Община Хасково и Решение за осъществяване на лечебна дейност № 78/14.12.2010 г. и № 78/05.07.2013 година. През м. март 2019 г. ЦПЗ получи ново разрешение от МЗ - № 78/28.03.19 г., в което се признава второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Психиатрия“.

        Дейността на ЦПЗ-Хасково се състои в спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра. Осъществява диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на психично болните на територията на Хасковска област.

       Регистрираният капитал на „ЦПЗ – Хасково“ ЕООД е в размер на 238 640 лв., разпределени в 23 864 дяла по 10 лева за всеки един. Всички принадлежат на едноличния собственик на капитала Община Хасково.

       Към 31.12.2021 г. то има 50 души персонал и се ръководи и представлява от д-р Йордан Павлов Михайлов

       Приходите на дружеството за 2021 г. са в размер на 1376 х.  лв.,  от които:

 • Финансиране от Министерство на здравеопазването - 1250 х. лв.
 • Приходи от предоставени медицински услуги               115 х. лв.
 • От дарения за медикаменти                                   -      11 х. лв.

 

       Приходите за 2020 година  са били в размер на 1463 х. лева, от които финансиране от МЗ – 1 394 х.  лв.; от медицински услуги – 66 х. лв. ,  от дарения  за медикаменти – 3 х. лева.

       От изложените факти е видно, че финансирането от МЗ е със 144 х. лв. по-малко в сравнение с 2020 г., приходите от медицински услуги са се увеличили  с 49 х. лв.,  даренията  за медикаменти също са  се увеличили с  8 х. лева.

 

       Разходите за 2021 година са 1381 х. лв. както следва:

 • За заплати и осигурителни вноски                  -   1080 х. лв.
 • Разходи за суровини, материали и външни услуги-232 х. лв.

    В това число – за суровини и материали – 119 х. лв.

    Разпределени:

- енергийни продукти – 44 х. лв.

- вода                          – 9  х. лв.

- др. материали          – 66 х. лв.

 -   за външни услуги         – 113 х. лв.

         Разпределени:

 • Пощенски услуги -          3 х. лв.
 • Застраховки -                 4 х. лв.
 • Консултантски д-ти -      4 х. лв.
 • Други в. услуги  -        102 х. лв.
 • Разходи за амортизация и обезценка на ДМНА  -  44 х. лв.
 • Други разходи                                                 -  25 х. лв.

В това число данък сгради -  2 х. лв.

И такса битови отпадъци -    4 х. лв.

 

       Разходите за 2020 г. са били в размер на 1456 х. лв., разпределени както следва: за заплати и осигурителни вноски – 1138 х. лв.; Разходи общо за суровини, материали и външни услуги – 242 х. лв. . В това число : за суровини и материали – 127 х. лв./разпределени: за енергийни продукти – 44 х. лв., за вода – 11 х. лв., за др. материали – 72 х. лв./; външни услуги – 115 х. лв./разпределени : пощенски услуги – 2 х. лв., юридически услуги – 2 х. лв., застраховки- 4 х. лв. др. услуги – 107 х. лв./; за амортизация – 44 х. лв.; други разходи – 32 х. лв. /в т .ч .данък сгради – 2 х. лв. и такса битови отпадъци – 4 х. лв./

         Сравнявайки финансовите показатели с тези от предходната година е видно, че: разходите за заплати и осигуровки са намалели със 58 х. лв.,  но и персоналът е намалял  с 8 души. Общо разходите за суровини, материали и външни услуги са намалели с 10 х. лева ,като в това число разходите само за суровини и материали са намалели с 8 х. лв., а разходите за външни услуги-  с 2 х. лв.; При разходите за амортизация и обезценка няма промяна, а перо други разходи  е намаляло с 7 х. лева.

       Задълженията за 2021 г. са както следва:

- към доставчици                     –  11 х. лв.

- към персонал                         –  18 х. лв.

- осигурителни задължения      –    4 х. лв.

- други задължения                     – 80 х. лв.

Или общо:                                   113 х. лв.

 

 

       За 2020 г. задълженията са били 74 х. лв. в т.ч. към доставчици – 12 х. лв., към персонал – 20 х. лв., осигурителни задължения – 2 х. лв., данъчни задължения – 1 х. лв. и други задължения- 39 х. лв.,  т.е. имаме повишение на задълженията с 39 х. лева.

 

      „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД – гр .Хасково приключва 2021 година със счетоводна загуба в размер на  5 х. лв./4993 лв./

       През 2020 г. центърът е бил със счетоводна печалба  в размер на 7 х. лева /нетна 6 х. лева./

       Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                  

                                     

                                             Р Е Ш Е Н И Е:

 

         На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

 

          1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД – гр. Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

  /Станислав Дечев/

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!