Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Във връзка с изискванията на Закона за общинската собственост, в началото на всяка година Общинският съвет трябва да приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Програмата може да бъде актуализирана през настоящата година. Годишната програма е публикувана на официалната интернет страница на Община Хасково и на Общински съвет - Хасково.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и 9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година.

2. Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг на обектите, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години.

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба и отдаване под наем на обекти - общинска собственост.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/ Станислав Дечев /

Файлове

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!