Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хасково (по чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование).

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Законът за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г, задължава общините да изготвят Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на който Областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие.

Съгласно писмо с рег. индекс: РД-21-201/23.03.2023 г. на Областният управител е стартирана процедура по изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2023-2024г. На проведена на 25.04.2023г. среща на работната група за изготвяне на Стратегията на областно ниво бе взето решение, анализите по общини да се внесат за разглеждане в Общински съвет до края на месец юли 2023г.

Анализът от потребностите от подкрепа на личностно развитие на децата и учениците е изготвен на базата на предоставената информация от общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ - отдел „Закрила на детето“, ЦПРЛ - ОУО и Център за кариерно ориентиране /ЦКО/, ОП „Младежки център“, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Превантивно – информационен център по наркотични вещества /ПИЦНВ/, читалища, Oбщностен център за подкрепа на деца и родители, Център за обществена подкрепа, НПО „Шанс и закрила“, ЦСОП „Д-р П. Берон“, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, училища и детски градини.

Съгласно чл.176 на Закона за предучилищното и училищно образование, на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие.

В съответствие с изискванията на чл.174, ал.1 от ЗПУО, институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Във връзка с гореизложеното и предвид изискванията на ЗПУО, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.174, ал.1, чл.176, ал.1, 2 и 3 и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Хасково:

1. ПРИЕМА Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Хасково (по чл.196, ал.1 на Закона на предучилищно и училищно образование).

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Хасково да предостави приетия по т.1 Анализ на Областния управител на област Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!