Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. на община Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г. на община Хасково.

ОСНОВАНИЕ: Чл. 40 от Закон за концесиите, чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията (ДВ, бр. 44 от 29 май 2018г.).

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл. 40 от Закона за концесиите (в сила от 02.01.2018г.) – „Политиката за общински концесии се определя от съответния общински съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината“.

Алинея трета гласи: „Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и:

1. прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите;

2. прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии;

3. извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори;

4. изготвя и внася за одобрения в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори;

5. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;

6. публикува в Националния концесионен регистър плана за действие за общинските концесии.“

С решение № 263 / 29.01.2021г. ОбС Хасково одобри План за действие за общинските концесии, с решения № 287 / 26.02.2021г., № 402 / 30.07.2021г., № 486 / 26.11.2021г., № 560 / 25.03.2022г., № 618 / 10.06.2022г., № 740 / 14.10.2022г. и № 837 / 27.01.2023г. го актуализира.

Съгласно чл. 20 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при:

1.включване на нов проект;

2.изключване на проект;

3.промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от наредбата.

Промените се приемат с решение на общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии, и същия се публикува в Националния концесионен регистър.

Периодично след приемане на Плана за действие и Актуализирания план за действие за общинските концесии, в Общинска администрация постъпват искания за концесия на язовири/водоеми/водни обекти в землищата на община Хасково, като в същото се време се сключват и договори за възлагане на концесия след проведени процедури по реда на Закона за концесиите. Поради което, предлагам следните нови обект да бъдат включени в Плана за действие за общинските концесии на община Хасково, както следва: - ПИ с № 21155.560.559, с НТП Водоем, с площ от 5022 кв. м., находящ се в землището на с. Динево, общ. Хасково, стар № 000559; - Обект, включващ ПИ с № 38399.76.188, с НТП Водоем, с площ от 12409 кв. м., стар № 000188 и ПИ с № 38399.76.189, с НТП Насип, насипище, с площ от 615 кв. м., стар № 000189, и двата находящи се в землището на с. Конуш, общ. Хасково; - ПИ с № 15429.73.90, с НТП Водоем, с площ от 6499 кв. м., находящ се в землището на с. Големанци, общ. Хасково, стар № 000090; - Обект, включващ ПИ с № 77195.324.71, с НТП Водоем, с площ от 10644 кв. м., стар № 001919 и ПИ с № 77195.324.70, с НТП Водоем, с площ от 551 кв. м., стар № 001923, и двата находящи се в землището на гр. Хасково; - Обект, включващ ПИ с № 77195.370.22, с НТП Водоем, с площ от 6991 кв. м., стар № 001812 и ПИ с № 77195.370.24, с НТП Водоем, с площ от 116 кв. м., стар № 001983, и двата находящи се в землището на гр. Хасково; - Обект, включващ ПИ с № 77195.370.17, с НТП Водоем, с площ от 8090 кв. м., стар № 001780 и ПИ с № 77195.370.20, с НТП Водоем, с площ от 268 кв. м., стар № 002535, и двата находящи се в землището на гр. Хасково; - Обект, включващ ПИ с № 77195.370.26, с НТП Водоем, с площ от 34066 кв. м., стар № 001818 и ПИ с № 77195.370.29, с НТП Водоем, с площ от 259 кв. м., стар № 001819, и двата находящи се в землището на гр. Хасково; - ПИ с № 77195.504.169, с НТП Обществен извънселищен парк, горски парк, площ от 21999 кв. м., стар № 504126, находящ се в землището на гр. Хасково, м. „Кенана“.

След проведена процедура по реда на Закона за концесиите, бяха сключени 6 (шест) договора за възлагане на концесия за следните обекти, които предлагам да бъдат изключени от Плана за действие, както следва: - ПИ с № 18232.9.23, с НТП Водоем, находящ се в землището на с. Гълъбец, общ. Хасково; - ПИ с № 11867.42.1, с НТП Водоем, находящ се в землището на с. Войводово, общ. Хасково; - ПИ с № 22589.66.92, с НТП Водоем, находящ се в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково; - ПИ с № 27200.3.108, с НТП Язовир, находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково; - ПИ с № 27200.75.137, с НТП Язовир, находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково; - ПИ с № 14550.83.311, с НТП Воден обект, находящ се в землището на с. Гарваново, общ. Хасково.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40 от Закона за концесиите и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, Общински съвет – Хасково приема Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Приложение: Актуализиран план за действие на общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Файлове

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!