Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на актуализиран План за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г. на община Хасково.

ОСНОВАНИЕ: Чл. 40 от Закон за концесиите, чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията (ДВ, бр. 44 от 29 май 2018г.).

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл. 40 от Закона за концесиите (в сила от 02.01.2018г.) – „Политиката за общински концесии се определя от съответния общински съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината“.

Алинея трета гласи: „Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и:

1. прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите;

2. прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии;

3. извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори;

4. изготвя и внася за одобрения в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори;

5. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;

6. публикува в Националния концесионен регистър плана за действие за общинските концесии.“

С решение № 263 / 29.01.2021г. ОбС Хасково одобри План за действие за общинските концесии, с решения № 287 / 26.02.2021г., № 402 / 30.07.2021г., № 486 / 26.11.2021г., № 560 / 25.03.2022г. и № 618 / 10.06.2022г. го актуализира.

Съгласно чл. 20 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при:

включване на нов проект;

изключване на проект;

промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от наредбата.

Промените се приемат с решение на общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии, и същия се публикува в Националния концесионен регистър.

В периода след приемането на Плана за действие и Актуализирания план за действие за общинските концесии, в Общинска администрация постъпиха искания за концесия на язовири/водоеми в землището на гр. Хасково. Предлагам тези нови обект да бъдат включени в Актуализирания план за действие за общинските концесии в Община Хасково.

В същото време, след проведена процедура по реда на Закона за концесиите, бе сключен 1 /един/ договор за концесия за водоем с ПИ № 11867.87.8 по КК с. Войводово, общ. Хасково (стар номер 000330). Предлагам този обект да бъде изключен от Актуализирания план за действие за общинските концесии.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 40 от Закона за концесиите и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, Общински съвет – Хасково приема Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Приложение: Актуализиран план за действие на общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!