Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Преминаване на социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 год.“ от обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ към обхвата на второстепенен разпоредител ЦОП

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Преминаване на социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ от обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ към обхвата на второстепенен разпоредител „Център за обществена подкрепа“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Съгласно чл.29 от Закона за социалните услуги, общините осигуряват предоставянето на социални услуги и в чл.18 от същия закон е разписано, че организацията на предоставянето на социалните услуги се определя от доставчика на социалните услуги, като в зависимост от начина на управление социалните услуги могат да се предоставят самостоятелно или като комплекс от различни социални услуги.

Съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от общински съвет по предложение на кмета на общината. С решения на Общински съвет – Хасково са създадени второстепенните разпоредители „Център за обществена подкрепа“ и „Социални услуги в общността (СУО)“

„Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ е социална услуга от обхвата на СУО, осъществяваща дейности свързани с предоставяне на 24 часова подкрепа на потребителите. Спешен прием към ЦОП също е услуга с подобна дейност. И в двете социални услуги насочването за ползването им се осъществява от отдел „Закрила на детето“ при Дирекция за социално подпомагане – Хасково.

Децата настанени в Преходното жилище ползват услугите на Центъра за обществена подкрепа, с цел създаване на умения за самостоятелен живот извън услугата, научаване на различни умения за справяне с различни ситуации. Преминаването на „Преходно жилище“ от обхвата на второстепенен разпоредител СУО във второстепенен разпоредител „Център за обществена подкрепа“, ще даде възможност за оптимизиране и целесъобразност в управлението на услугите, което ще доведе до финансовата им стабилност, качествено обслужване на потребителите, качествено и самостоятелно административно обслужване нуждите на услугите, техния персонал и потребители.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
                                                                                                                               

Р Е Ш Е Н И Е:
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково:

  1. Изключва от обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, считано от 01.01.2024 г.
  2. Допълва обхвата на второстепенен разпоредител „Център за обществена подкрепа“, със социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, считано от 01.01.2024 г.
  3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.
  4. Трудовите правоотношения с работещите в Преходно жилище да бъдат уредени по чл.123 от КТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!