Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10( УПИ XV), кв.366 , ж.р. „Център “ по КК на гр.Хасково,/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10( УПИ XV), кв.366 , ж.р. „Център “ по КК на гр.Хасково,/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

е искане с рег.индекс.№53 Е-738-14/16.12.2022г. от „ ЕР ГРУП 777“ ЕООД, ЕИК 126742807 с управител Ремзи  Сюлейман, като собственик на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10 /УПИ XV/ по КК на гр.Хасково, кв.366 , ж.р. „ Център “ , целият с площ 3609,00 кв.м. , да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12716/21.03.2023 г. Община Хасково е собственик на 12/3609 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 6500,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

. 12/3609 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10 /УПИ XV/ по КК на гр.Хасково, кв.366, ж.р. „Център “, целият с площ 3609,00 кв.м. се продават на „ ЕР ГРУП 777“ ЕООД, ЕИК 126742807 с управител Ремзи  Сюлейман за сумата от 6500,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!