Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс.№94 Г-2770-2/9.5.2022г. от Галиб Садък и Сабри Садък, като съсобственици на идеални части от Поземлен имот №103 в кв.11 по плана на с.Широка поляна, Община Хасково целият с площ 1412,00 кв.м. да ликвидират съсобственост с общината.

Съгласно АЧОС №12528/25.08.2022г. Община Хасково е собственик на 274/1412 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1750,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 274/1412 идеални части от Поземлен имот №103 в кв.11 по плана на с.Широка поляна , Община Хасково целият с площ 1412,00 кв.м. се продават на Галиб Садък и Сабри Садък от с.Широка поляна, Община Хасково за сумата от 1750,00 лева без ДДС.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!