Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /УПИ V-145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, община Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

         

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/УПИ V-145 в кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково /

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение №363/25.06.2021 г. Общински съвет – Хасково  даде  съгласие да  се  придадат 61,00 кв.м. площ от общински  имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ към УПИ V145 в кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.

Сключен е предварителен договор с рег.№ ОС-788/21.07.2021 г. между Община Хасково и Галя Бакалова за прехвърляне собствеността на частта от 61,00 кв.м., като е заплатена  цената от 785,00 лева без ДДС, с вносна бележка от 21.07.2021г.

С Решение №646/10.06.2022 г. Общински съвет – Хасково  допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №363/25.06.2021 г., като навсякъде в текста на решението „61,00 кв.м.“ да се чете „44,00 кв.м.“ и „785,00 лева“ да се чете „567,00 лева“.

След обединението, УПИ V145 в кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково става с нова  площ 784,00 кв.м. Съгласно АЧОС №12388/23.03.2022 г. Община Хасково е собственик на  44/784  идеални части  от имота.

За сключване на окончателен договор е необходимо да бъде ликвидирана съсобствеността между Община Хасково и Галя Бакалова чрез продажба на 44/784  идеални части от УПИ V145 в кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково, целият с площ 784,00 кв.м. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 567,00 лева без ДДС  и дължимите данъци и такси.

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

  

1. 44/784  идеални части от УПИ V145 в кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково, целият с площ 784,00 кв.м., се продават на Галя Бакалова от гр.Хасково ,  за сумата от 567,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!