Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.744.81 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Каменец“/.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.744.81 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Каменец “/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане с рег. индекс.№94 В-4622-1/05.05.2021г. от Ведиха Дурсун, като собственик на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.744.81 по КК на гр.Хасково, ж.р.„Каменец/, целият с площ 529,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12074/16.08.2021г. Община Хасково е собственик на 105/529 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 2600,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

105/529 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.744.81 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“ ,целият с площ 529,00 кв.м. се продават на Ведиха Дурсун за сумата от 2600,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!