Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр.Хасково, бул. "България" №172/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр. Хасково, бул.“България“№172/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: № 94 Г-4147-1/17.8.2022г. от Гергана Тонева, Дафинка Желкова и Никола Желков като съсобственици на 209/260 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр. Хасково, /бул.“България“№172/, целият с площ 260,00 кв.м. да ликвидират съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12294/16.12.2021г. Община Хасково е собственик на 51/260 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 3750,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 51/260 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр. Хасково,/бул.“България“№172/, целият с площ 260,00 кв.м се продават на Гергана Тонева, Дафинка  Желкова и Никола Желков , за сумата от 3 750,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!