Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково,ж.р.“Кенана“ /

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково,ж.р.“Кенана“ /

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №574/25.03.2022г. Общински съвет –Хасково дава съгласие да се придадат 97,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321 към Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково.

Сключен е предварителен договор с рег.№ ОС-147/04.05.2022г. между Община Хасково и Добринка  Атанасова за прехвърляне собствеността на частта от 97,00 кв.м. и е заплатена цената от 2500,00 лева без ДДС, с вносна бележка от 04.05.2022г. След обединението Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково става с нова площ 698,00 кв.м. и е съсобствен между Община Хасково и Добринка Ставрева Атанасова. Съгласно АЧОС №12510/03.08.2022г. Община Хасково е собственик на 98/698 идеални части от имота.

сключване на окончателен договор е необходимо Община Хасково да ликвидира съсобствеността, чрез продажба на 98/698 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково, целият с площ 698,00 кв.м на Добринка  Атанасова. Пазарната оценка на общинската част е 2500,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 98/698 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, целият с площ 698,00 кв.м. се продават на Добринка Атанасова, за сумата от 2500,00 лева без ДДС.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!