Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.702.16 по КК на гр. Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.702.16 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“, /

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег.индекс.№94С-16-3/05.10.2022г. от Стефка Петрова и Иван Петров като собственици на Поземлен имот с идентификатор №77195.702.16 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“ , кв. 1030/ с площ 1384,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения им имот 77195.702.16, находящ се в гр.Хасково, ж.р. „Кенана“ , кв. 1030“/ .

Съгласно становище на АГК при община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17 , ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ.

Съгласно Решение № 770/25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково е сключен предварителен договор за прехвърляне на собственост с рег. № ОС-006/09.01.2023 г. за 7 кв. м. площ, която ще се предава от Поземлен имот 77195.702.2( представляващ второстепенна улица, собственост на Община Хасково) към поземлен имот Поземлен имот с идентификатор №77195.702.16 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“ , кв. 1030/ който е с площ 1384,00 кв.м. и е заплатена сумата от 220,00 лв. без ДДС.

Съгласно представените документи за собственост: н.а. № 127/2003г., н.а. № 114/1997г. и № 126/1997г. , Възложителите са собственици на 1350 кв. м. от имота. Разликата в площта по кадастралната карта и тази по документи е 34 кв.м. Общата площ за закупуване от Община Хасково с цел ликвидиране на съсобственост е 41 кв.м. Съгласно АЧОС №12739/14.06.2023 г. Община Хасково е собственик на 41/1391 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 1256,00 лева без ДДС и е изготвена от лицензиран оценител .

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

41/1391 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.16 по КК на гр.Хасково, , ж.р. „Кенана“ , кв. 1030, целият с площ 1391,00 кв.м. се продават на Стефка Петрова и Иван Петров за сумата от 1256,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!