Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /ПИ с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр.Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Орфей“/

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпило е искане с рег. индекс: № 94 С-8807-1/7.3.2022г. от Сунай Али, като собственик  на 800/1002 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр. Хасково, /ж.р.“Орфей“/,  целият с площ 1002,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12411/20.04.2022г. Община Хасково е собственик на 202/1002 идеални части от имота.

Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер  на  4 150,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

     

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе  следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

     

1. 202/1002 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Орфей“/, целият с площ 1002,00 кв.м. се продават на Сунай Али от гр.Хасково , за сумата от 4 150,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!