Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /ПИ 77195.701.661 по КК на гр.Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.701.661 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс.№94 В-1243-3/17.3.2023г. от Венелин Грозев и Елена Грозева , като собственици на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.701.661 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, /предишен идентификатор: 77195.701.77; 77195.701.76/, целият с площ 1384,00 кв.м. да ликвидират съсобственост с общината.

Съгласно АЧОС№12730/26.04.2023г. Община Хасково е собственик на 176/1384 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 3 672,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 176/1384 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.701.661 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, целият с площ 1384,00 кв.м. се продават на Венелин Грозев и Елена Грозева от гр.Хасково за сумата от 3 672,00 лева без ДДС.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!