Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс.№94 Д-8323-1/10.11.2022г. от Делчо Павлов, като собственик на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.730.387 по КК на гр.Хасково, целият с площ 1070,00 кв.м. да ликвидират съсобственост с общината.

Съгласно АЧОС№12659/25.11.2022г. Община Хасково е собственик на 70/1070 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 2000,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 70/1070 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.730.387 по КК на гр.Хасково, целият с площ 1070,00 кв.м. се продават на Делчо Павлов от гр.Хасково за сумата от 2000,00 лева без ДДС.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!