Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на "НЕОВАТ" АД за изграждане на ФвЕЦ в землището на с.Узунджово.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „НЕОВАТ“ АД за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФвЕЦ/ в землището на с.Узунджово.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег.индекс: 53-Н-524-1#1 от 13.06.2023 г. в Община Хасково постъпи Допълнително Инвестиционно намерение от “НЕОВАТ ” АД – гр.Димитровград, както следва:

I.Предмет на инвестиционното намерение:

На 02.11.2022 г. в Община Хасково постъпи Инвестиционно намерение от „НЕОВАТ“ АД, с което заявяват интерес към изграждането на Фотоволтаични електроцентрали, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства, както и на прилежащата им техническа инфраструктура, необходима за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа, съгласно действащото българско законодателство в имоти, собственост на Община Хасково.

Във връзка с Инвестиционното намерение на дружеството, с Решение №756 от 25.11.2022 г., Общински съвет – Хасково даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, за промяна на предназначението на вида собственот от публична в частна, за изработване на Подробни устройствени планове и за определяне на площадка и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението по отношение на имоти с кадастрални идентификатори: 75085.11.13, 75085.11.39, 75085.11.44, 75085.11.233, 75085.11.235, 75085.14.1, 75085.14.2, 75085.14.4, 75085.14.13, 75085.14.42, 75085.14.802, 75085.14.805, 75085.14.806, 75085.15.56 по КККР на с.Узунджово, община Хасково, област Хасково.

С оглед оптимизиране на дизайна и целесъобразно оползотворяване на общата площ, необходима за изграждане на ФвЕЦ и техническата инфраструктура за нейното функциониране, „НЕОВАТ“ АД желае да разшири обхвата на инвестиционното си намерение, като към последното бъдат добавени следните поземлени имоти:

1.Поземлен имот 75085.14.3, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2931 кв.м., стар номер 014003.

2.Поземлен имот 75085.14.819, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2793 кв.м., стар номер 000819.

3.Поземлен имот 75085.11.808, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски ведомствен път, площ 8745 кв.м., стар номер 000808.

4.Поземлен имот 75085.11.852, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Янковица“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3100 кв.м., стар номер 000852.

Посочените поземлени имоти са граничещи с имотите на първоначалното инвестиционно намерение, за което е дадено предварително съгласие. Същите са напълно или частично обградени от поземлени имоти по първоначалното инвестиционо намерение, а именно:

1.Поземлен имот 75085.14.819 е непосредствено обграден от поземлен имот 75085.14.13, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово;

2.Поземлен имот 75085.14.3 е непосредствено обграден от поземлен имот 7508514.802, област Хасково ,община Хасково, с.Узунджово;

3.Поземлен имот 75085.11.808 и Поземлен имот с кад.идентификатор 75085.11.852, са частично обградени от поземлен имот 75085.11.235, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово.

С цел постигане на оптимално и пълноценно използване на площта на посочените поземлени имоти и с оглед реализиране на инвестиционното намерение на дружеството, най-целесъобразно би било да се извършат промени с цел обединяване на част от посочените имоти, а където е необходимо ще бъдат извършени и разделяния.

С добавянето на посочените 4 /четири/ допълнителни имота към инвестиционното намерение на дружеството, общата площ на засегнатите имоти се променя от 1640.08 дка на 1657.65 дка.

В тази връзка е необходимо Общински съвет – Хасково да приеме решение, с което да даде съгласие за разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващо промените по отношение на описаните допълнителни имоти, собственост на Община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на дружеството.

II.Ползи за общината:

На първо място основен плюс за Община Хасково биха били значителните приходи от учредяването на право на строеж върху посочените общински имоти, както и постъпването на местни данъци и такси по повод учредяването на вещни права за изграждане на ФвЕЦ, тяхното финансиране и изграждане.

Допълнителна полза за общината е увеличаване на енергийната самостоятелност на района.

Следващата полза е свързана с откриването и поддържането на нови работни места, които биха били стимул на много от местните жители да не напуската родното си място с цел по-добра професионална реализация. „НЕОВАТ“ АД има за непосредства цел пред себе си трайното ангажиране на местното население в рамките на своята дейност.

Дружеството възнамерява да запази земеделското ползване на терените, като развива и допълнително стопанска дейност като пчеларство, животновъдство и билкарство. Това е една важна, но и лесно осъществима задача, която възнамерява да реализира чрез запазване на тревните площи и на флората в рамките на имотите в техния естествен вид.

Чрез осъществяването на всички тези задачи, които дружеството си е поставило, Община Хасково ще подобри своята икономическа самостоятелност и ще реализира финансово постъпление от ползването на имотите. Не на последно място, евтината електрическа енергия би довела до привличане на нови инвестиции в района и продължаване на процеса на развитие на същия.

IV. Метод за осъществяване на Инвестиционното намерение:

Инвестицията в изграждане на ФвЕЦ ще бъде осъществена въз основа на учредено право на строеж върху гореописаните имоти от Община Хасково в полза на „НЕОВАТ“ АД. Учредяването на право на строеж може да се реализира без търг или конкурс на основание чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката.

Правото на строеж ще бъде възмездно, като „НЕОВАТ“ АД декларира своята готовност да заплати определената пазарна цена. На основание чл.41 от Закона за общинската собственост, цената ще бъде определена на пазарен принцип с решение на Общински съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.

IV.Процедури:

С оглед реализация на инвестиционното намерение на дружеството по отношение на допълнителните имоти, а именно: поземлени имот с идентификатор 75085.14.13, поземлен имот с идентификатор 75085.14.819, поземлен имот с идентификатор 75085.11.808 и поземлен имот с идентификатор 75085.11.852 по КККР на с.Узунджово, община Хасково, област Хасково, Общински съвет – Хасково следва да вземе следните решение, с които:

Да се даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, на основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ – без търг или конкурс в полза на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК 207132704, за изграждане на ФвЕЦ, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпредителните проводи и устройства и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа съгласно действащото българско законодателство.

Да се даде предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, като с решението следва да се определи и срок на предварителното съгласие.

Да се даде предварително съгласие на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите, като с решението да се определи и срока на предварителното съгласие.

Да се даде съгласие на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението.

Да се вземе решение за учредяване право на строеж в полза на „НЕОВАТ АД, след одобрение на подробните устройствени планове н имотите и при спазване на процедурите за приложимото българско законодателство.

Да се даде съгласие за разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралнаа карта и кадастралните регистри, отразяващо промените по отношение на описаните допълнителни имоти, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК 207132704.

Във връза с описаните по-горе процедури, дружеството отправя молба сроковете на валидност на предварителните съгласия да бъдат не по-кратки от 60 месеца с оглед сложността и необходимия ресурс за осъществяване на инвестиционното намерение.

Допълнително с оглед реализиране на инвестиционното намерение на дружеството по отношение на имотите, посочени в инвестиционно намерение с рег.индекс: 53 Н-524-1/02.11.2022 г., както и имотите по настоящото допълнително инвестиционно намерение, Общински съвет – Хасково е необходимо да даде съгласие за промяна на предназначението на имотите, където е необходимо от земеделска територия в горска територия, с оглед последващото извършване на процедура по промяна на предназначение на имотите от горска територия в урбанизирана територия, съгласно процедурите предвидени в Закона за горите.

V.Обобщение:

Изграждането на ФвЕЦ ще допринесе за развитието на Община Хасково за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и за осъществяването на заложените национални и европейски цели в областта на енергийната политика. Настоящото инвестиционно намерение ще спомогне за привличане на индустриални компании в Община Хасково, респективно за инвестиции от същите, поради възможността да се ползва екологична и възобновяема електроенергия, произведена от ФвЕЦ, която ще подлежи на изкупуване на конкурентна цена.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

I.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК: ЕИК: 207132704, със седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, ул. „Ш.Петьофи“ №1, върху следните общински имоти без търг или конкурс:

1.Поземлен имот 75085.14.3, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2931 кв.м., стар номер 014003.

2.Поземлен имот 75085.14.819, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2793 кв.м., стар номер 000819.

3.Поземлен имот 75085.11.808, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски ведомствен път, площ 8745 кв.м., стар номер 000808.

4.Поземлен имот 75085.11.852, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Янковица“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3100 кв.м., стар номер 000852,

за изграждане на ФвЕЦ, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа, съгласно действащото българско законодателство.

II.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

III.Дава предварително съгласие, на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на Подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите.

IV.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.I и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

V.Дава предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I.

VI. Дава предварително съгласие за разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралнаа карта и кадастралните регистри, отразяващо промените по отношение на описаните допълнителни имоти, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК 207132704.

Предварителното съгласие по т.I, т.II, т.III, т.IV, т.V и т.VI важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението.

VI.Учредяването право на строеж в полза на „НЕОВАТ“ АД да стане след одобрение на Подробните устройствени планове на имотите и при спазване на процедурите на приложимото българско законодателство.

VII.Изработването на Подробните устройствени планове да се финансира от „НЕОВАТ“ АД.

VIII.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „НЕОВАТ“ АД във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

IX.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!