Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на "Креатив Солар" ЕООД за изграждане на ФвЕЦ в землището на с.Криво поле.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Креатив Солар“ ЕООД, ЕИК: 207135579, с адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул. ,,България № 150, к-с ,,Градски хали“, ет.2, офис 212., за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФвЕЦ/ в землището на с.Криво поле.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег.индекс: 53-К-848-1 от 14.07.2023 г. в Община Хасково постъпи Инвестиционно намерение от ,,Креатив Солар“ ЕООДД - гр.Хасково, – за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФвЕЦ/, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства, както и на прилежащата им техническа инфраструктура, необходима за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа, в землището на с.Криво поле. Инсталираната мощност на ФвЕЦ ще бъде 120 МWh.

I.Предмет на инвестиционното намерение:

На 14.07.2023 г. в Община Хасково постъпи Инвестиционно намерение от „Креатив Солар“ ЕООД, с което заявяват интерес към изграждането на Фотоволтаични електроцентрали, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства, както и на прилежащата им техническа инфраструктура, необходима за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа, съгласно действащото българско законодателство в имоти, собственост на Община Хасково.

Произведената от ФвЕц електроенергия ще бъде реализирана на пазара посредством двустранни договори за продажба на електроенергия с публични и/или частни субекти – предприятия, развиващи своята дейност в района на Община Хасково и на свободния пазар на електрическа енергия. Пазарният принцип, на който се предвижда да се основава дейността, би позволил на потенциалните потребители да закупуват произведената електрическа енергия на конкуретни цени.

Инвестиционното намерение за изграждане на ФвЕЦ е изцяло в духа на водената през последните няколко години от Европейския съюз политика в областта на енергетиката, която има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г., като едновремено с това засили конкурентноспособността на европейската индустрия и гарантира справедлив преход.

II Общински имоти, които представляват интерес за

Дружеството:

Приблизителната площ на имотите, в рамките на които се простира настоящото Инвестиционно намерение, е почти 1431 дка и обхваща следните поземлени имоти, представляващи общинска сообственост:

1.Поземлен имот 39863.28.58, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Кътов геран“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 975821 кв.м., стар номер 000058.

2.Поземлен имот 39863.14.30, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Семерджив геран“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 455405кв.м., стар номер 000030.

Инвестиционното намерение обхваща 2 поземлени имота, находящи се в землището на с. Криво поле

Посочените имоти са подбрани въз основа на следните критерии:

- Информация относно слънцегреенето в района, включително и приблизителен брой слънчеви часове на година.

- Местоположението и топографията на терените.

- Икономическа нужда от производство на електроенергия в района.

- Налична техническа инфраструктура в района на Община Хасково.

III.Ползи за общината:

На първо място основен плюс за Община Хасково биха били значителните приходи от учредяването на право на строеж върху посочените общински имоти, както и постъпването на местни данъци и такси по повод учредяването на вещни права за изграждане на ФвЕЦ, тяхното финансиране и изграждане.

Допълнителна полза за общината е увеличаване на енергийната самостоятелност на района.

Следващата полза е свързана с откриването и поддържането на нови работни места, които биха били стимул на много от местните жители да не напуската родното си място с цел по-добра професионална реализация. „Креатив Солар“ ЕООД има за непосредствена цел пред себе си трайното ангажиране на местното население в рамките на своята дейност.

Дружеството възнамерява да запази земеделското ползване на терените, като развива и допълнително стопанска дейност като пчеларство, животновъдство и билкарство. Това е една важна, но и лесно осъществима задача, която възнамерява да реализира чрез запазване на тревните площи и на флората в рамките на имотите в техния естествен вид.

Чрез осъществяването на всички тези задачи, които дружеството си е поставило, Община Хасково ще подобри своята икономическа самостоятелност и ще реализира финансово постъпление от ползването на имотите. Не на последно място, евтината електрическа енергия би довела до привличане на нови инвестиции в района и продължаване на процеса на развитие на същия.

IV. Метод за осъществяване на Инвестиционното намерение:

Инвестицията в изграждане на ФвЕЦ ще бъде осъществена въз основа на учредено право на строеж върху гореописаните имоти от Община Хасково в полза на „Креатив Солар“ ЕООД, за 50/петдесет/години. Учредяването на право на строеж може да се реализира без търг или конкурс на основание чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката.

Правото на строеж ще бъде възмездно, като „Креатив Солар“ ЕООД декларира своята готовност да заплати определената пазарна цена. На основание чл.41 от Закона за общинската собственост, цената ще бъде определена на пазарен принцип с решение на Общински съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.

V Правна рамка

Инвестиционното намерение следва да бъде реализирано въз основа на възмездно право на строеж на основание чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката.

Собствеността на общините върху пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението. След промяна на предназначението на имотите и за да бъде реализирано Инвестиционното намерение на „Креатив Солар“ ЕООД, Община Хасково следва да предприеме действия за преобразуването на поземлените имоти от общинска публична в общинска частна собственост. Преактуването се извършва по реда на чл.6 от Закона за общинската собственост, съгласно който Общински съвет следва да обяви имота за общинска частна собственост. Законовото изискване, съгласно чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, е приемане на решение на Общински съвет за промяна предназначението на пасищата и за учредяване правото на строеж по чл.25, ал.4 от същия закон.

Редът за учредяване на право на строеж върху общинска земя без търг или конкурс е регламентиран в Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение №155/27.04.2012 г. на Общински съвет - Хасково. Съгласно чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, се предвижда възмездно учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на лице, което ще изгражда и експлоатира енергиен обект, без търг или конкурс. Разпоредителната сделка с гореописаните имоти следва да бъде осъществена при липса на процесуални и материално-правни пречки и при стриктно спазване на законовите разпоредби, касаещи съответната категория имоти.

сроковете на валидност на предварителните съгласия да бъдат не по-кратки от 60 месеца с оглед сложността и необходимия ресурс за осъществяване на инвестиционното намерение.

VI.Обобщение:

Изграждането на ФвЕЦ ще допринесе за развитието на Община Хасково за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и за осъществяването на заложените национални и европейски цели в областта на енергийната политика. Настоящото инвестиционно намерение ще спомогне за привличане на индустриални компании в Община Хасково, респективно за инвестиции от същите, поради възможността да се ползва екологична и възобновяема електроенергия, произведена от ФвЕЦ, която ще подлежи на изкупуване на конкурентни цени.

Във връзка с описаните по-горе процедури, сроковете на валидност на предварителните съгласия да бъдат не по-кратки от 60 месеца с оглед сложността и необходимия ресурс за осъществяване на инвестиционното намерение.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

I.Дава Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на

строеж на „Креатив Солар“ ЕООД, ЕИК: 207135579, с адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул. ,,България № 150, к-с ,,Градски хали“, ет.2, офис 212., за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФвЕЦ/ в землището на с.Криво поле.

върху следните общински имоти без търг или конкурс:

1.Поземлен имот 39863.28.58, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Кътов геран“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 975821 кв.м., стар номер 000058.

2.Поземлен имот 39863.14.30, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Семерджив геран“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 455405 кв.м., стар номер 000030.

II.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

III.Дава предварително съгласие, на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на Подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите.

IV.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.I и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

V.Дава предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I.

Предварителното съгласие по т.I, т.II, т.III, т.IV, т.V важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението.

VI.Учредяването право на строеж в полза на ,,Креатив Солар“ ЕООД да стане след одобрение на Подробните устройствени планове на имотите и при спазване на процедурите на приложимото българско законодателство.

VII.Изработването на Подробните устройствени планове да се финансира от „Креатив Солар“ ЕООД.

VIII.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „Креатив Солар“ ЕООД“ във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

IX.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

.

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!