Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе за изграждане на водопровод за присъединяване на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково, м. „Кенана“

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе за изграждане на водопровод за присъединяване на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково, м. „Кенана“ към водопроводната мрежа на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с № 94С-200-6/24.10.2023г. от Станчо Петров, в качеството му на собственик на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково, м. „Кенана“ за одобряване на КПИИ за строеж: «СВО ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково“, включващ парцеларен плана и план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ по част водоснабдяване.

Инвестиционното намерение на възложителя е присъедини ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково, м. „Кенана“ към водопроводната мрежа на гр. Хасково. За изграждането на СВО е необходимо да се одобри ПУП - парцеларен план и план схема за водоснабдяване. Към заявлението е приложен проект: ПУП  - парцеларен план и план схема, от който е видно, че проектното тарсе на водопровода преминава през ПИ 77195.107.32 по КК на гр. Хасково с НТП дере, територия – земеделска.

Съгласно чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите или решение на общинския съвет.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:
 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – изразява предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на водопровод за присъединяване на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково, м. „Кенана“ към водопроводната мрежа на гр. Хасково.

Срок на предварителните съгласия 12 месеца.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!