Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне за преимуществено ползване и управление на МПС – училищен автобус в полза на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Конуш, община Хасково и делегиране на директора на училището правото за орган...

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Предоставяне за преимуществено ползване и управление на МПС – училищен автобус в полза на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Конуш, община Хасково и делегиране на директора на училището правото за организиране на безплатния превоз на учениците от I-ХII клас включително, който се осъществя чрез превоз за собствена сметка.

         

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

        Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най - близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от Закона се осигуряват средства от държавния бюджет.

 

          След направена заявка до МОН за предоставяне на училищен автобус за извозване на деца и ученици, подлежащи на задължително обучение, със Заповед № РД 11-1 от 15.01.2024г. на Министъра на образованието и науката на Община Хасково е прехвърлено правото на собственост върху движима вещ – частна държавна собственост, представляваща моторно превозно средство марка „Akia“, модел „L9“, с 35+1 места и рег. №  СВ 6620 ХТ.

 

           Съгласно подписан договор №Д01-42/07.02.2024г. между Министерството на образованието и науката и Община Хасково, е поето задължение специализираното превозно средство да бъде използвано за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст до средищните детски градини и училища, намиращи се на територията на общината.

            ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Конуш, община Хасково обхваща ученици от най- много населени места на територията на Община Хасково  - с. Гълъбец, с. Широка поляна, с. Николово, с. Козлец, с. Зорница, с. Тракиец и с. Текето. За учебната 2023/2024г. пътуващите ученици от тези седем населени места са 62. Ползваният до момента автобус е от 2009г., амортизиран е и непрекъснато се ремонтира, за да обслужва средищното училище.

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                          РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал. 4 и чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, и чл.25, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, РМС 850 от 30.11.2023г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в Република България и Решение №1000 от 11.08.2023г. на Общински съвет Хасково за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Хасково за учебната 2023/2024г.

 

                                                         РЕШИ:

 

  1. Предоставя на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Конуш, община Хасково - средищно училище за учениците от седем населени места, за безвъзмездно ползване и управление на моторно превозно средство „марка „Akia“, модел „L9“, с 35+1 места и с рег. №  СВ 6620 ХТ за срок до 10 години.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Хасково:

 

    1. Да делегира на директора на горепосоченото училище организирането на безплатния превоз на учениците от І – ХІІ клас включително, който се осъществя чрез превоз за собствена сметка.

 

    1. Да издаде съответната заповед и да сключи договор с директора на училището за безвъзмездно ползване и управление на горепосочената движима вещ.

 

    1. Да утвърди своевременно маршрутното разписание за извозването на пътуващите ученици, съобразени с организацията на учебно-възпитателния процес в съответното учебно заведение за учебната 2024/2025 година.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:  /п/

Кмет на Община Хасково

 

 

Последна промяна: 6 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!